Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 568534-2021

08/11/2021    S216

Polska-Kielce: Urządzenia komputerowe

2021/S 216-568534

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 202-526902)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 6570234850
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Kotras
E-mail: bkotras@ujk.edu.pl
Tel.: +48 413497278
Faks: +48 413445615
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujk.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa systemu do debriefingu

Numer referencyjny: ADP.2301.102.2021
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

CZĘŚĆ I :

1) System do debriefingu do 5 sal symulacyjnych wysokiej wierności

CZĘŚĆ II:

1) System do debriefingu do 6 sal OSCE/pacjent standaryzowany

2) Stanowisko robocze z komputerem 6 szt.

CZĘŚĆ III:

1) Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego 3 zestawy

Kod CPV:

30200000-1 urządzenia komputerowe;

30213300-8 komputer biurkowy;

30213100-6 komputery przenośne;

30230000-0 sprzęt związany z komputerami;

30231300-0 monitory ekranowe;

38651600-9 kamery cyfrowe;

32342412-3 głośniki;

48900000-7 różne pakiety oprogramowania

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/11/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 202-526902

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy zgodnie z art.214 ust.1 pkt.8 PZP. Wartość tych zamówień nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.Przewiduje się unieważnienie postępowania na podstawie art.257 PZP. Wymagane wadium cz.I: 2.500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100)

Powinno być:

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy zgodnie z art.214 ust.1 pkt.8 PZP. Wartość tych zamówień nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.Przewiduje się unieważnienie postępowania na podstawie art.257 PZP. Wymagane wadium cz.II: 2.500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100)

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie dostawy -każda z nich polegająca na dostawie urządzeń/ systemów do debriefingu, każda o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto (słownie złotych: pięćset tysięcy), każda z dostaw zrealizowana na podstawie odrębnej umowy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość dostaw nie sumuje się, co oznacza że wymaganą liczbę dostaw musi wykonać jeden podmiot.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

na potwierdzenie spełnienia ww.warunku wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie zamawiającego: wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane; wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SWZ

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie dostawy - każda z nich polegająca na dostawie urządzeń/ systemów do debriefingu, każda o wartości nie mniejszej niż : dla części I 300.000 zł brutto (słownie złotych: trzysta tysięcy ), dla części II 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy) dla części III 2000 (słownie złotych: dwa tysiące) - każda z dostaw zrealizowana na podstawie odrębnej umowy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość dostaw nie sumuje się, co oznacza że wymaganą liczbę dostaw musi wykonać jeden podmiot.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

na potwierdzenie spełnienia ww.warunku wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie zamawiającego: wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane; wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SWZ

Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 19/02/2022
Powinno być:
Data: 20/01/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

W związku z podanymi zmianami stosowane zmiany wprowadza się w treści SWZ.