OFERTA PRACY NA STANOWISKU

 

Nazwa stanowiska: Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Miasto: Kielce

Link do strony www jednostki: www.ujk.edu.pl

Data publikacji ogłoszenia:09.12.2022

Opis stanowiska pracy: Instytut Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poszukuje pracownika z tytułem zawodowym magistra geografii, posiadającego dorobek naukowy z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej oraz kompetencje merytoryczne do pracy badawczej i dydaktycznej. Ponadto, od kandydata oczekuje się umiejętności pracy zespołowej oraz kreatywnego myślenia.

Wymagania:

 1. tytuł zawodowy magistra geografii;
 2. udokumentowany dorobek naukowy z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej;
 3. bardzo dobrą znajomość j. polskiego (w mowie i piśmie);
 4. udokumentowana znajomość j. angielskiego (w mowie i piśmie);
 5. doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć w szkole wyższej;
 6. aktywna działalność naukowo-dydaktyczną (udział w konferencjach naukowych, programach Erasmus);
 7. bardzo dobrą umiejętność obsługi komputera z systemem operacyjnym Windows lub macOS ze szczególnym uwzględnieniem:
  • pakietu Microsoft Office w tym znajomość tworzenia zaawansowanych arkuszy obliczeniowych z wykresami w programie Excel oraz prezentacji w programie PowerPoint
  • pakietu do zaawansowanej analizy danych: Statistica firmy TIBCO Software Inc.
  • pakietów do tworzenia grafiki wektorowej: Corel Draw firmy Corel lub Skech firmy Apple lub Inkscape (program Open source)
  • pakietów do tworzenia i korekty grafiki rastrowej: Adobe Photoshop firmy Adobe, Gimp (program Open source)
 8. predyspozycje do pracy zespołowej, w tym w środowisku międzynarodowym;
 9. pozytywna opinia komisji w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Profil pracownika (według OTM-R)*:

 • Naukowiec pierwszego stopnia (R1)
 • Rozpoznawalny naukowiec (R2)
 • Uznany naukowiec (R3)
 • Wiodący naukowiec (R4)

Dziedzina/dyscyplina naukowa: Nauki społeczne/ geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Miejsce pracy:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Opis zadań: prowadzenie pracy badawczej i dydaktycznej na kierunkach studiów Geografia oraz Turystyka i rekreacja

 

Dodatkowe informacje:

 1. forma zatrudnienia: umowa o pracę
 2. wymiar etatu: pełny etat

 

Termin składania ofert (format: 2023-01-09 12:00):

 

Forma/miejsce składania ofert: drogą pocztową lub osobiście

Sekretariat Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (pokój nr 113)

ul. Uniwersytecka 7

25-406 Kielce

Z dopiskiem: Konkurs na stanowisko asystenta

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta skierowane do Rektora UJK w Kielcach;
 • kwestionariusz osobowy;

https://ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html

 • formularz kandydata o zatrudnieniu nauczyciela akademickiego na stanowisku asystenta;

https://bip.ujk.edu.pl/zarządzenie_nr_118_2020.html

 •  odpis dyplomu o nadaniu tytułu zawodowego magistra.
 • życiorys zawodowy;
 • informacja o dorobku naukowym;
 • informacja o dorobku dydaktycznym;
 • informacja o aktywności naukowo-dydaktycznej;
 • zaświadczenia o ukończeniu kursów komputerowych, językowych itp.

 

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W wypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

Dane kontaktowe osoby udzielającej kandydatom informacji dotyczących konkursu:

 

Mgr Anna Ziółko, Sekretariat Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku, tel. 41 3496372

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie JM Rektor. Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia.

 

Wymagane klauzule przewidziane odpowiednimi przepisami prawa:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) - RODO, niniejszym informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail:kancelaria@ujk.edu.pl.
 2. podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
 4. art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej),
 5. art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy.
 2. podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa oraz do czasu odwołania zgody (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody).
 4. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także
 2. prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 1. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 2. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-12-12
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-12-12 08:13:53
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2022-12-12 08:17:58

Liczba wyświetleń strony: 899

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka