OFERTA PRACY NA STANOWISKU

 

Asystenta/wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych

 

Nazwa stanowiska:

Asystent/wykładowca  w grupie pracowników dydaktycznych

Liczba stanowisk: 2

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Miasto: Kielce

Link do strony www jednostki: www.ujk.edu.pl

Data publikacji ogłoszenia: 11.06.2024 r.

Opis stanowiska pracy:

Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku asystenta zobowiązany będzie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu ratownictwa medycznego w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Wymagania:

 • tytuł magistra
 • ukończone studia licencjackie w zakresie ratownictwa medycznego;
 • ratownik medyczny czynny zawodowo - SOR/izba przyjęć/Pogotowie Ratunkowe/Lotnicze Pogotowie Ratunkowe;
 • doświadczenie w kształceniu kadr medycznych na uczelniach wyższych (preferowane ratownictwo medyczne)
 • doświadczenie w pracy z symulatorami wysokiej wierności wykorzystywanymi do kształcenia kadr medycznych;
 • 5- letni staż pracy zawodowej a w przypadku asystenta dodatkowo  2- letni staż pracy polegający na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych nauczyciela akademickiego

 

Profil pracownika (według OTM-R)*:

Naukowiec pierwszego stopnia (R1)

☐ Rozpoznawalny naukowiec (R2)

X  Uznany naukowiec (R3)

☐Wiodący naukowiec (R4)

 

Dziedzina/dyscyplina naukowa:

Nauki medyczne i nauki o zdrowiu/ nauki o zdrowiu

 

Miejsce pracy:

UJK w Kiecach, Collegium Medicum

Opis zadań:

 • Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć z zakresu ratownictwa  \medycznego  w wymiarze 360  godzin w roku akademickim  Dodatkowe informacje:
 1. forma zatrudnienia: umowa o pracę
 2. wymiar etatu: pełen etat

 

Termin składania ofert (format: RRRR-MM-DD GG:MM):

2024.07.12.     12:00

Forma/miejsce składania ofert:

aplikacje można składać osobiście, drogą pocztową lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: 

jolanta.sidorowicz@ujk.edu.pl

Sekretariat Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 19a, pokój nr A.009 ,25-516 Kielce

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie do JM Rektora o zatrudnienie
 2. CV;
 3. List motywacyjny;
 4. Dyplomy potwierdzające posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
 5. Kwestionariusz osobowy   (https://www.ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html);

 

 

Dane kontaktowe osoby udzielającej kandydatom informacji dotyczących konkursu:

Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Collegium Medicum, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 19a, pokój nr D 3/16a, 25-516 Kielce, tel. 41 349 69 99,  adres e-mail:jolanta.sidorowicz@ujk.edu.pl

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski, należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor.

Wymagane klauzule przewidziane odpowiednimi przepisami prawa:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, niniejszym informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail:kancelaria@ujk.edu.pl.
 2. podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
  4. art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej),
  5. art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy.
 4. podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa oraz do czasu odwołania zgody (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody).
 6. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.
 7. posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także
  2. prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 8. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są    przez     administratora     niezgodnie     z     przepisami     ogólnego     rozporządzenia o ochronie danych.
 9. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

 

* - zał. nr 1 do polityki OTM-R

** dot. kandydatów w dziedzinie nauki o sztuce

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2024-06-11
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2024-06-11 09:22:32
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2024-06-11 09:23:27

Liczba wyświetleń strony: 146

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka