Konkurs na Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej

R E K T O R

UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

ogłasza konkurs na Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej

 

Opis stanowiska:
Osoba powołana na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej odpowiedzialna będzie za prawidłowe funkcjonowanie, rozwój i wizerunek Biblioteki.

Zakres obowiązków:

 • kierowanie i wytyczanie głównych kierunków działania Biblioteki;
 • podejmowanie decyzji dotyczących całego systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi, mieniem i środkami finansowymi Biblioteki.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymagania:

 • znajomość zasad funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni;
 • co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego.

Pożądane cechy kandydata:

 • dokładność i odpowiedzialność;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania personelem;
 • umiejętność dobrej komunikacji i kontaktów interpersonalnych.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys wraz z listem motywacyjnym;
 • podanie o powołanie na stanowisko dyrektora biblioteki;
 • kwestionariusz osobowy;
 • informacje o dorobku naukowym, zawodowym i organizacyjnym;
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie podstawowym miejscem pracy w wymiarze pełnego etatu;
 • opracowanie zawierające koncepcję funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej.
 • zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w przypadku, gdy w dokumentach aplikacyjnych zamieszczone zostały dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia).

Oferty o przystąpieniu do konkursu wraz z załączonymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej” w Dziale Kadr Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (budynek Rektoratu), ul. Żeromskiego 5 pokój 104 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2018 roku.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY (RODO):

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. Administrator informuje, że:

1)         podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,

2)         dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie przepisów prawa – Kodeksu pracy oraz na podstawie Pani/Pana zgody,

3)         dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,

a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu odwołania zgody,

4)         odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,

5)         posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

6)         posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail kadry@ujk.edu.pl na ww. adres pocztowy,

7)         posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,

8)         przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9)         w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z powołaniem na dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej i Senatu.

R E K T O R

prof. dr hab. Jacek Semaniak

 

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-11-08 14:48:09
Data aktualizacji:2018-11-13 07:43:04

Liczba wyświetleń strony: 1531

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka