Konkurs na Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej

R E K T O R

UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

ogłasza konkurs na Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej

Opis stanowiska:
Osoba powołana na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej odpowiedzialna będzie za prawidłowe funkcjonowanie, rozwój i wizerunek Biblioteki.

Zakres obowiązków:

 • kierowanie i wytyczanie głównych kierunków działania Biblioteki;
 • podejmowanie decyzji dotyczących całego systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi, mieniem i środkami finansowymi Biblioteki.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymagania:

 • znajomość zasad funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni;
 • co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego.

Pożądane cechy kandydata:

 • dokładność i odpowiedzialność;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania personelem;
 • umiejętność dobrej komunikacji i kontaktów interpersonalnych.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys wraz z listem motywacyjnym;
 • podanie o powołanie na stanowisko dyrektora biblioteki;
 • kwestionariusz osobowy;
 • informacje o dorobku naukowym, zawodowym i organizacyjnym;
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie podstawowym miejscem pracy w wymiarze pełnego etatu;
 • opracowanie zawierające koncepcję funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej.

Oferty o przystąpieniu do konkursu wraz z załączonymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej” w Dziale Kadr Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (budynek Rektoratu), ul. Żeromskiego 5 pokój 105 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2020 roku.

 

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z powołaniem na dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.

R E K T O R

prof. dr hab. Jacek Semaniak

Kielce, dnia 4 sierpnia 2020 r.

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-08-05
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2020-08-05 07:40:32
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-08-17 10:36:17

Liczba wyświetleń strony: 832

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka