R E K T O R

UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

ogłasza konkurs na Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej

na kadencję 2024-2028

 

Opis stanowiska:

Osoba powołana na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej odpowiedzialna będzie za  prawidłowe funkcjonowanie, rozwój i wizerunek Biblioteki.

 

Zakres obowiązków:

 • kierowanie i wytyczanie głównych kierunków działania Biblioteki Uniwersyteckiej;
 • podejmowanie decyzji dotyczących całego systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi, mieniem i środkami finansowymi Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymagania:

 • znajomość zasad funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni;
 • co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego.

 

Pożądane cechy kandydata:

 • dokładność i odpowiedzialność;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania personelem;
 • umiejętność dobrej komunikacji i kontaktów interpersonalnych.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys wraz z listem motywacyjnym;
 • podanie o powołanie na funkcję Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej;
 • informacje o dorobku naukowym, zawodowym i organizacyjnym;
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie podstawowym miejscem pracy w wymiarze pełnego etatu;
 • opracowanie zawierające koncepcję funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

Oferty o przystąpieniu do konkursu wraz z załączonymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej” w Dziale Kadr Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (budynek Rektoratu), ul. Żeromskiego 5 pokój 106 w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2024 roku.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z powołaniem na dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.

 

Kielce, dnia 6 czerwca 2024 r.

 

Rektor

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. dr hab. Stanisław Głuszek

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, niniejszym informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail:kancelaria@ujk.edu.pl;
 2. podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
 4. art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej),
 5. art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy);
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy;
 2. podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa oraz do czasu odwołania zgody (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody);
 4. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa
  oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku
  z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych;
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a  także
 2. prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO;
 1. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych;
 2. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

 

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2024-06-06
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2024-06-06 13:35:06
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2024-06-06 15:25:35

Liczba wyświetleń strony: 119

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka