REKTOR

UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

ogłasza konkurs na funkcję Dziekana Filii

w Piotrkowie Trybunalskim

 

Na podstawie § 85 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na funkcję Dziekana Filii w Piotrkowie Trybunalskim

 

Do konkursu może przystąpić osoba:

 1. spełniająca wymogi do pełnienia funkcji kierowniczej w rozumieniu ustawy – Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj.:
 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nie była karana karą dyscyplinarną,
 5. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o  ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami,
 1. posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie/dyscyplinie naukowej prowadzonej w jednostce,
 2. jest zatrudniona w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, jako podstawowym miejscu pracy,

lub

jest zatrudniona w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach jako dodatkowym miejscu pracy, nie jest zatrudniona w  Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, z zastrzeżeniem,  iż w przypadku braku zatrudnienia w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy

lub

w przypadku, gdy osoba kandydująca nie jest zatrudniona w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, w sytuacji powołania na funkcję dziekana Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego  w Kielcach  będzie  podstawowym miejscem zatrudnienia – co zostanie potwierdzone przez osobę przystępującą do konkursu stosownym oświadczeniem,

 1. nie pełni funkcji organu jednoosobowego innej uczelni, nie jest członkiem organu kolegialnego innej uczelni, ani nie jest założycielem uczelni niepublicznej.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie skierowane do JM Rektora,
 2. dokument/y potwierdzający/e co najmniej stopnia naukowego doktora w dziedzinie/dyscyplinie prowadzonej w jednostce,
 3. koncepcję działalności jednostki,
 4. oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
  (w dodatkowej, zaklejonej kopercie); albo informacja, że kandydat nie składa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, gdyż  urodził się po dniu 31 lipca 1972 r.
 5. własnoręczne oświadczenie o możliwości pełnienia funkcji kierowniczej – Dziekana Filii w Piotrkowie Trybunalskim według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

 

Dokumenty na konkurs należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem
i nazwiskiem oraz nazwą konkursu, na który są składane: „Konkurs na Dziekana Filii w Piotrkowie Trybunalskim”.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Kadr Uczelni Filii w Piotrkowie Trybunalskim
(ul. Słowackiego 114/118, pokój 4) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 czerwca 2022 do godz.12.00 – liczy się data i godzina wpływu dokumentów

Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, którzy po sprawdzeniu złożonych dokumentów zostaną dopuszczeni do drugiego etapu postępowania – 9 czerwca 2022.

Niestawienie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną powoduje wykluczenie tego kandydata z postepowania konkursowego.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 9 czerwca 2022

 

 

REKTOR

 

prof. dr hab. Stanisław Głuszek

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, niniejszym informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, kancelaria@ujk.edu.pl.

2) podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, m.in. w zw. z przepisami Kodeksu pracy)

- art. 6 ust. 1 lit. a (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy.

4) podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa, w pozostałym zakresie dobrowolne.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa oraz do czasu odwołania zgody (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody).

6) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.

7) posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

8) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

9) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

 

Dokumenty do pobrania:
Konkurs dziekan Filia w Piotrkowie Trybunalskim.docx
Oświadczenie osoby kandydującej na funkcję Dziekana Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-05-20
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-05-20 11:59:07
Rozmiar pliku:15.5 KB
Liczba pobrań:68

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-05-20
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-05-20 11:59:06
Data aktualizacji:2022-05-20 11:59:07

Liczba wyświetleń strony: 498

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka