Konkurs na Kierownika Ośrodka Kształcenia Kadr Medycznych

 

R E K T O R

UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

ogłasza konkurs na  Kierownika Ośrodka Kształcenia Kadr Medycznych

 

 

Opis stanowiska:


Osoba powołana na stanowisko Kierownika Ośrodka Kształcenia Kadr Medycznych odpowiedzialna będzie za prawidłowe funkcjonowanie, rozwój i wizerunek Ośrodka Kształcenia Kadr Medycznych.

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne,
 • znajomość zasad zamówień publicznych,
 • znajomość standardów kształcenia przed i podyplomowego w zawodach medycznych,
 • doświadczenie w zakresie kierowania zespołem,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Dodatkowe wymagania:

 • elastyczne podejście do zakresu obowiązków pozwalające na wzajemne się wspieranie w zespole,
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • umiejętności organizacyjne,
 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • komunikatywność,
 • samodzielność.

 

Do zadań kierownika należy w szczególności:

1) nadzorowanie prac związanych z realizacją kursów podyplomowych i szkoleń;

2) podejmowanie decyzji związanych z bieżącą działalnością Ośrodka Kształcenia Kadr Medycznych;

3) merytoryczny i organizacyjny nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Ośrodka Kształcenia Kadr Medycznych;

4) szczegółowe określenie obowiązków pracowników Ośrodka Kształcenia Kadr Medycznych;

5) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;

6) inicjowanie, organizowanie i realizacja kursów i szkoleń w Ośrodka Kształcenia Kadr Medycznych

7) przedkładanie prorektorowi ds. medycznych wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących

działalności Ośrodka Kształcenia Kadr Medycznych

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys wraz z listem motywacyjnym;
 • podanie o powołanie na stanowisko kierownika Ośrodka Kształcenia Kadr Medycznych;
 • kwestionariusz osobowy;
 • informacje o dorobku naukowym, zawodowym i organizacyjnym;
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie podstawowym miejscem pracy w wymiarze pełnego etatu;
 • opracowanie zawierające koncepcję funkcjonowania Ośrodka Kształcenia Kadr Medycznych

 

Oferty o przystąpieniu do konkursu wraz z załączonymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na kierownika Ośrodka Kształcenia Kadr Medycznych” w Dziale Kadr Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (budynek Rektoratu), ul. Żeromskiego 5 pokój 105 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2023 roku do godz. 15.00 (liczy się data wpływu dokumentów do UJK).

 

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z powołaniem na kierownika Ośrodka Kształcenia Kadr Medycznych. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Stanisław Głuszek

 

 

Kielce, dnia 21.03.2023 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO*

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22(1) Kodeksu pracy**), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 2. dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji – przez okres 9 miesięcy,
 3. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,
 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 5. posiada Pani/Pan prawo do odwołania zgody w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody, które nastąpiło przed jej odwołaniem; zgodę można odwołać w dowolnym czasie pisząc na ww. adres e-mail na ww. adres pocztowy,
 6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne,
 8. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

** Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.)

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych naborach prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach pracowników prowadzonych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, przez okres najbliższych 9 miesięcy.”

W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia) prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 szczególnych kategorii danych,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych”.

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2023-03-21
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2023-03-21 14:25:47
Data aktualizacji:2023-03-21 14:25:48

Liczba wyświetleń strony: 434

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka