R E K T O R

UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

ogłasza konkurs na Kierownika Uniwersytetu Otwartego

 

Zakres obowiązków:

 • kierowanie i wytyczanie głównych kierunków działania Uniwersytetu Otwartego;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi, mieniem i środkami finansowymi Uniwersytetu Otwartego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymagania:

 • co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • kierowanie lub prowadzenie lub czynne uczestnictwo w projektach edukacyjnych.

Pożądane cechy kandydata:

 • dokładność i odpowiedzialność;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania personelem;
 • umiejętność dobrej komunikacji i kontaktów interpersonalnych.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys wraz z listem motywacyjnym;
 • podanie o powołanie na stanowisko kierownika Uniwersytetu Otwartego;
 • kwestionariusz osobowy;
 • informacje o dorobku naukowym, zawodowym i organizacyjnym;
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie podstawowym miejscem pracy w wymiarze pełnego etatu;

Oferty o przystąpieniu do konkursu wraz z załączonymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na kierownika Uniwersytetu Otwartego” w Dziale Kadr Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (budynek Rektoratu), ul. Żeromskiego 5 pokój 105 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2020 roku.

 

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z powołaniem na kierownika Uniwersytetu Otwartego. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.

 

R E K T O R

prof. dr hab. Jacek Semaniak

 

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-06-15
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-06-15 15:07:33
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-06-15 15:17:13

Liczba wyświetleń strony: 647

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka