Konkurs na stanowiska 2 instruktorów w wymiarze ½ etatu w Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie
z dnia z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668.), ponadto kandydat winien posiadać:

·      ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku lekarskim,

·      czynne prawo wykonywania zawodu lekarza,

·      znajomość języków obcych będzie dodatkowym atutem,

·      dodatkowo punktowane:

·      doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej,

·      ukończone kursy w zakresie symulacji medycznej,

·      zainteresowania w kierunku nefrologii lub pediatrii.

 

Wymagane dokumenty:

·      Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora;

·      Kwestionariusz osobowy;

·      Życiorys zawodowy;

·      Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim


Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 04.10.2022 r.

  

Miejsce składania dokumentów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach- Collegium Medicum, pokój D2/21

ul. IX Wieków Kielc 19 a, 25-317 Kielce

Dodatkowe informacje: e-mail: agnieszka.ciszek@ujk.edu.pl tel.: 41 / 349 69 87

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor.

               

Stanowisko współfinansowane jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „MEDICUS- centrum symulacji medycznej UJK” nr POWR.05.03.00-0004/18 w ramach Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO*

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

1) dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia korespondencji i udzielenia odpowiedzi,

2) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: a) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.), b) niezbędność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

3) dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami archiwalnymi,

4) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,

5) posiada Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, ich usunięcia (w przypadkach przewidzianych prawem) lub ograniczenia przetwarzania, c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do rozpatrzenia korespondencji i udzielenia odpowiedzi,

7) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-09-28
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-09-28 11:28:20
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2022-09-28 11:35:18

Liczba wyświetleń strony: 394

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka