OFERTA PRACY NA STANOWISKU 

Adiunkta badawczo-dydaktycznego

 

Nazwa stanowiska:

Adiunkta badawczo-dydaktycznego

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Miasto: Kielce

Link do strony www jednostki: www.ujk.edu.pl

Data publikacji ogłoszenia: 6.10.2022

Opis stanowiska pracy:

Adiunkt badawczo-dydaktyczny odpowiedzialny będzie za prowadzenie zajęć w Instytucie Sztuk Wizualnych w zakresie promocji i upowszechniania sztuk wizualnych, krytyki artystycznej, zajęć artystycznych oraz zajęć prowadzonych w tym obszarze w innych jednostkach UJK po uzgodnieniu z Dyrektorem jednostki. Dodatkowo zobowiązany jest do działalności artystycznej w zakresie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Wymagania:

- Posiadanie stopnia doktora sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,

- Udokumentowany dorobek artystyczny w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, w tym posiadane nagrody, wyróżnienia w prestiżowych konkursach.

- Udokumentowany dorobek kuratorski, krytyczny i edukacyjno-animacyjny z zakresu upowszechniania sztuki współczesnej, w tym posiadane minimum 7 letnie doświadczenie zawodowe w ramach stosunku pracy.

- Doświadczenie w koordynacji projektów kulturalno-artystycznych, edukacyjno-animacyjnych realizowanych z ramienia instytucji publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi z regionu i kraju.

- Doświadczenie w opracowywaniu wniosków grantów z programów ministerialnych na działalność kulturalno-artystyczną.

- Doświadczenie w pracy akademickiej.

Profil pracownika (według OTM-R)*:

Naukowiec pierwszego stopnia (R1)

x Rozpoznawalny naukowiec (R2)

Uznany naukowiec (R3)

Wiodący naukowiec (R4)

 

Dziedzina/dyscyplina naukowa: 

Sztuka; dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Miejsce pracy:

Instytut Sztuk Wizualnych UJK/ Wydział Sztuki ul. Podklasztorna 117, KIelce

Opis zadań:

Prowadzenie działalności dydaktycznej

Realizacja prac artystycznych w ramach własnej aktywności twórczej

Realizacja zadań organizacyjnych wynikających z pracy nauczyciela akademickiego

 

Dodatkowe informacje:

 1. forma zatrudnienia: umowa o pracę
 2. wymiar etatu: pełny etat

 

Termin składania ofert (format: RRRR-MM-DD GG:MM):

2022- 11-07    09:00

Forma/miejsce składania ofert:

Osobiście lub drogą pocztową na adres Instytut Sztuk Wizualnych, ul. Podklasztorna 117, 25-752 Kielce lub elektroniczną na adres iep@ujk.edu.pl z dopiskiem konkrs

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie do Rektora UJK o zatrudnienie
 2. CV;
 3. List motywacyjny;
 4. Dyplomy potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 5. Wykaz osiągnięć w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;
 6. Oświadczenie, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK będzie ona podstawowym miejscem zatrudnienia.

 

Dane kontaktowe osoby udzielającej kandydatom informacji dotyczących konkursu:

Sekretariat Instytutu Sztuk Wizualnych mgr Ewa Starz, dane kontaktowe tel.41-349-66-51

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoważne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, decyzję ostateczną w tej kwestii podejmuje Rektor UJK.

Wymagane klauzule przewidziane odpowiednimi przepisami prawa:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, niniejszym informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail:kancelaria@ujk.edu.pl.
 2. podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
  4. art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej),
  5. art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy.
 4. podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa oraz do czasu odwołania zgody (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody).
 6. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa  oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku  z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych. 7) posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  a także
  2. prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 1. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych.
 2. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-10-06
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-10-06 13:40:24
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2022-10-06 13:41:23

Liczba wyświetleń strony: 805

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka