Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 Formularz dla ogłoszeniodawców w języku polskim

Nazwa wydziału

Wydział Humanistyczny

Stanowisko

ADIUNKT

Dziedzina nauki

Nauki humanistyczne/ językoznawstwo (językoznawstwo angielskie)

Liczba etatów

1

Termin składania/nadsyłania dokumentów

15.10.2020

Opis ogłoszenia

 

I. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 

• stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa,

  • Zainteresowania badawcze obejmujące współczesne kierunki rozwoju językoznawstwa (językoznawstwo kognitywne i korpusowe)
  • Zainteresowania badawcze obejmujące teorie translacji
  • Publikacje z wyżej wymienionej tematyki

• czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach naukowych,

• doświadczenie organizacyjne

 

 

 

II. Zgłoszenie na konkurs winno zawierać:

  1. • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,
  2. • życiorys i kwestionariusz osobowy z fotografią,
  3. • odpis dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora
  4. Spis publikacji
  5. Spis wystąpień konferencyjnych

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK w Kielcach, ul. Uniwersytecka 17, w terminie do 15.10.2020 r. Termin przesyłania dokumentów na adres sekretariatu 15.10.2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 16.10.2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Dziekana Wydziału Humanistycznego.

 

Miejsce wykonywania pracy dydaktycznej: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia.

 

 

 

 

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem(jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

metryczka

Wytworzył:Ela Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2020-09-17
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-09-17 08:51:55
Data aktualizacji:2020-09-17 08:51:55

Liczba wyświetleń strony: 929

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka