Nazwa wydziału

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Stanowisko

Adiunkt

Dziedzina nauki

Dziedzina nauk społecznych

Liczba etatów

2

Termin składania/nadsyłania dokumentów

5.03.2021

Opis ogłoszenia

Wymagania:

 • spełnianie wymogów określonych w art. 113 Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.1668, art.23 ust.1 i ust.2 pkt 7),
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk o polityce, stosunków międzynarodowych lub nauk o bezpieczeństwie.
 • ukończone studia wyższe na kierunkach przypisanych do dyscypliny: nauki o bezpieczeństwie lub nauki o polityce i administracji
 • posiada dorobek naukowy z obszarów: bezpieczeństwo narodowe, wewnętrzne, publiczne, historia bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie kapitałem ludzkim w bezpieczeństwie, zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie, strategia bezpieczeństwa, teoria konfliktów oraz patologie społeczne.
 • deklaracja o chęci rozwoju zawodowego w dyscyplinie: nauki o bezpieczeństwie w pełnym wymiarze czasu pracy
 • posiada praktyczną znajomości wymienionych wyżej obszarów. 
 • posiadanie kompetencji dydaktycznych mających znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej, polityki obronnej Unii Europejskiej, integracji europejskiej, systemu politycznego Unii Europejskiej, relacji transatlantyckich, euroatlantyckiego obszaru bezpieczeństwa, teorii stosunków międzynarodowych, organizacji międzynarodowych

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie na stanowisko adiunkta 
 2. Formularz kandydata o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta. https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_118_2020.html
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora.
 5. Życiorys zawodowy.
 6. Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym.
 7. Wykaz publikacji z ostatnich trzech lat 

 

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie podstawowym miejscem pracy

 

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

25-406  Kielce, ul. Uniwersytecka 15

      Dodatkowe informacje: e-mail: iz@ujk.edu.pl, tel.: 041/ 349-65-77

Rozstrzygnięcie konkursu – do 31.03.2021 r

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO*

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22 Kodeksu pracy oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia
  przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO; jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 2. dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody
  na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji – przez okres 9 miesięcy,
 3. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,
 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 5. posiada Pani/Pan prawo do odwołania zgody w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody, które nastąpiło przed jej odwołaniem; zgodę można odwołać w dowolnym czasie pisząc na ww. adres e-mail na ww. adres pocztowy,
 6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne,
 8. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

 

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych naborach prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach pracowników prowadzonych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, przez okres najbliższych 9 miesięcy.”

 

W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa
w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia) prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 szczególnych kategorii danych,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych.

 

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2021-02-05
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2021-02-08 09:27:07
Data aktualizacji:2021-02-08 09:27:08

Liczba wyświetleń strony: 835

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka