Nazwa wydziału

Wydział Sztuki

Stanowisko

adiunkt

Dziedzina nauki

Dziedzina sztuki, dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Liczba etatów

3

Termin składani/nadsyłania dokumentów

23.09.2020 r.

Opis ogłoszenia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

- posiadanie minimum stopnia naukowego doktora sztuki,  

- posiadanie dorobku artystycznego z zakresu sztuk pięknych i sztuk projektowych o międzynarodowym zasięgu,

- doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć z obszaru sztuk pięknych i projektowych w szkolnictwie wyższym,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy artystycznej i projektowej, 

- doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność artystyczną, badawczą bądź dydaktyczną,

- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie dydaktyki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta.
  • Kwestionariusz osobowy.
  • Formularz kandydata o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta.
  • Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora.
  • Życiorys zawodowy.
  • Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym.
  • Wykaz dorobku artystycznego i projektowego, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji od uzyskania stopnia naukowego doktora sztuki w przeglądach o zasięgu międzynarodowym i zagranicznym.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie Jego podstawowym miejscem pracy.

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Wydział Sztuki

25-715 Kielce, ul. Podklasztorna 117

Dodatkowe informacje: e-mail: iep@ujk.edu.pl, tel.: 041/ 349-66-51

Rozstrzygnięcie konkursu – do 29.09.2020

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO*

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

1)            Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku

z art. 22(1) Kodeksu pracy**), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); jeżeli w dokumentach zawarte są dane,

o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie

(art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

2)            dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji – przez okres 9 miesięcy,

3)            odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa

oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,

4)            posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

5)            posiada Pani/Pan prawo do odwołania zgody w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych

na podstawie zgody; odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych

na podstawie zgody, które nastąpiło przed jej odwołaniem; zgodę można odwołać w dowolnym czasie pisząc na ww. adres e-mail na ww. adres pocztowy,

6)            przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7)            podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne,

8)            w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować

z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.)

** Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320)

 

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych naborach prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach pracowników prowadzonych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, przez okres najbliższych 9 miesięcy.”

 

W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia) prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 szczególnych kategorii danych,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych”.

 

 

 

 

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-09-10
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-09-10 08:55:01
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-09-10 08:57:00

Liczba wyświetleń strony: 675

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka