OFERTA PRACY NA STANOWISKU

adiunkta  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

 

Nazwa stanowiska: adiunkt

Liczba stanowisk: 2

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK), Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Instytut Zarządzania

Miasto: Kielce

Link do strony www jednostkiwww.ujk.edu.pl

Data publikacji ogłoszenia: 2.07.2024

 

Opis stanowiska pracy:

Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku adiunkta zobowiązany będzie do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości; kształcenia studentów, a także do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz Instytutu Zarządzania.

 

Wymagania:

 1. Posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości ewentualnie ekonomia i finanse.
 2. Posiadanie dorobku publikacyjnego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w wysoko punktowanych czasopismach (z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe). Ocena dorobku zostanie dokonana w oparciu o aktualny (w dniu rozstrzygania konkursu) wykaz tychże czasopism i wydawnictw.
 3. Posiadanie doświadczenia dydaktycznego powiązanego z dorobkiem publikacyjnym w zakresie: zarządzania, marketingu, technologii informatycznych, cyfryzacji  zarządzania, logistyki.
 4. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 5. Warunkiem zatrudnienia jest zadeklarowanie pracy na UJK jako podstawowego miejsca pracy oraz 100% udziału w naukach o zarządzaniu i jakości.

 

Profil pracownika (według OTM-R)*:

Naukowiec pierwszego stopnia (R1)

X Rozpoznawalny naukowiec (R2)

Uznany naukowiec (R3)

Wiodący naukowiec (R4)


 

Dziedzina/dyscyplina naukowa:

Nauki społeczne, nauki o zarządzani i jakości

 

Miejsce pracy:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK), Wydział Prawa i nauk Społecznych, 25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 15. 

 

Opis zadań:

 

Obowiązki związane z prowadzeniem badań naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości :

Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku adiunkta zobowiązany będzie do prowadzenia prac badawczych  niezbędnych do rozwoju jednostki oraz podnoszenia własnego poziomu naukowego;  upowszechniania wyników badań naukowych, w szczególności poprzez publikowanie artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach z wykazu  czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Od kandydata oczekujemy opracowywania wniosków grantowych oraz ubiegania się o środki budżetowe i pozabudżetowe na badania naukowe.

 

Obowiązki związanie z działalnością dydaktyczną:

Wybrany kandydat będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK  związane ze stanowiskiem adiunkta w wymiarze 240 godzin pensum rocznie w ramach kierunków zarządzanie i logistyka oraz innych, w zależności od potrzeb kierunków kształcenia. Od kandydatów oczekujemy zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć i dbałość o powiązanie działalności dydaktycznej z najnowszymi wynikami badań.

 

Obowiązki organizacyjne:

Udział w pracach związanych z rozwojem poziomu naukowo-dydaktycznego Instytutu Zarządzania. 

 

Dodatkowe informacje:

 1. forma zatrudnienia: umowa o pracę
 2. wymiar etatu pełny etat

 

Termin składania ofert (format: RRRR-MM-DD GG:MM):

6.09.2024  r. , 15.00.

 

Forma/miejsce składania ofert:

Dokumenty w wersji papierowej należy składać pod adresem:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Instytut Zarządzania, ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce

 pok. 112

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie do Rektora o zatrudnienie na stanowisku adiunkta.
 2. CV
 3. Formularz kandydata o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta.

https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_27_2024.html

 1. Kwestionariusz osobowyhttps://www.ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html
 2. Odpis dyplomu o nadaniu stopnia/tytułu naukowego.
 3. Wykaz publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji od uzyskania stopnia naukowego.
 4. Wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych (uczelnia; rok; nazwa przedmiotu, forma zajęć, wymiar godzinowy).
 5. Odpisy dyplomów/zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, itd.
 6. Oświadczenie kandydata, iż Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie podstawowym miejscem pracy

 

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne wybranych kandydatów.

 

Dane kontaktowe osoby udzielającej kandydatom informacji dotyczących konkursu:

041 – 349 – 65 -77

Wymagane klauzule przewidziane odpowiednimi przepisami prawa:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, niniejszym informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail:kancelaria@ujk.edu.pl.
 2. podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
 4. art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej),
 5. art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy.
 2. podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa oraz do czasu odwołania zgody (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody).
 4. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa
  oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku
  z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  a także
 2. prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 1. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych.
 2. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2024-07-02
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2024-07-02 12:36:54
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2024-07-03 08:59:18

Liczba wyświetleń strony: 154

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka