OFERTA PRACY NA STANOWISKU

Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Nazwa stanowiska:  Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk:  1

Nazwa jednostki:   Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Miasto:  Kielce

Link do strony www jednostki: www.ujk.edu.pl

Data publikacji ogłoszenia: 05.07.2024

Opis stanowiska pracy: Katedra Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poszukuje pracownika ze stopniem naukowym doktora w zakresie matematyki z udokumentowanym dorobkiem naukowym w dyscyplinie matematyka oraz posiadającego kompetencje merytoryczne oraz doświadczenie w pracy badawczej i dydaktycznej.

Od kandydata oczekuje się prowadzenia pracy badawczej i dydaktycznej na prowadzonym kierunku studiów matematyka. Ponadto, od wybranego kandydata oczekuje się umiejętności pracy zespołowej, jak również samodzielności i prowadzenia niezależnych badań. Od kandydata wymaga się udokumentowania działalności naukowej na poziomie międzynarodowym.

Wymagania:

 1. stopnień naukowy doktora w zakresie matematyki;
 2. udokumentowany na poziomie międzynarodowym dorobek naukowy  w dyscyplinie matematyka;
 3. kompetencje merytoryczne oraz doświadczenie w pracy badawczej i dydaktycznej;

 

Profil pracownika (według OTM-R)*:

☐ Naukowiec pierwszego stopnia (R1)

X  Rozpoznawalny naukowiec (R2)

☐ Uznany naukowiec (R3)

☐ Wiodący naukowiec (R4)

Dziedzina/dyscyplina naukowa:

Nauki ścisłe i przyrodnicze/matematyka 

Miejsce pracy: Kielce

 

Opis zadań:

- prowadzenie pracy badawczej w dyscyplinie matematyka oraz dydaktycznej na prowadzonym kierunku studiów matematyka i kierunkach pokrewnych.

Dodatkowe informacje:

 1. forma zatrudnienia: umowa o pracę
 2. wymiar etatu: pełny etat.

 

Termin składania ofert (format: RRRR-MM-DD GG:MM):

2024-09-02 10:00

Forma/miejsce składania ofert:

Drogą pocztową lub osobiście.

Katedra Matematyki UJK, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta skierowane do J. M. Rektora UJK w Kielcach,
 2. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:   https://ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html
 3. Formularz kandydata o zatrudnieniu nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_118_2020.html
 4. Życiorys zawodowy,
 5. Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora (ze stroną określającą specjalizację),
 6. Opinia promotora lub samodzielnego pracownika naukowego o dotychczasowej pracy  naukowej i dydaktycznej kandydata,
 7. Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym,
 8. Wykaz publikacji,
 9. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji.

 

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W wypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa). Wymagana jest dobra znajomość języka polskiego.

Dane kontaktowe osoby udzielającej kandydatom informacji dotyczących konkursu:

Mgr Monika Pawłowska, Sekretariat Katedry Matematyki UJK, tel.41 3496253

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie JM Rektor. Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia.

 

 

Wymagane klauzule przewidziane odpowiednimi przepisami prawa:

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, niniejszym informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail:kancelaria@ujk.edu.pl.
 2. podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
 4. art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej),
 5. art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy.
 2. podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa oraz do czasu odwołania zgody (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody).
 4. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa
  oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku
  z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także
 2. prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 1. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych.
 2. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2024-07-05
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2024-07-08 07:59:33
Data aktualizacji:2024-07-08 07:59:33

Liczba wyświetleń strony: 257

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka