OFERTA PRACY NA STANOWISKU

adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Nazwa stanowiska: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK), Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki

Miasto: Kielce

Link do strony www jednostki: www.ujk.edu.pl

Data publikacji ogłoszenia: 02.08.2023

Opis stanowiska pracy: Adiunkt badawczo-dydaktyczny odpowiedzialny będzie
za prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych na kierunku Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna oraz Pedagogika specjalna, opcjonalnie w razie konieczności na innych kierunkach realizowanych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach,
po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownictwem. Adiunkt zobowiązany będzie również
do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie Pedagogika.

Wymagania:

 1. stopień naukowy doktora w dyscyplinie pedagogika;
 2. zainteresowania rozwojem naukowym, potwierdzone określonymi planami badawczymi;
 3. posiadanie kompetencji społecznych: komunikatywności i gotowości współpracy w realizacji zadań dydaktycznych i naukowych;
 4. znajomość języka angielskiego;
 5. doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć w uczelni wyższej;
 6. minimalny dorobek publikacyjny w dyscyplinie pedagogika wyliczony zgodnie z algorytmem Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczący ewaluacji w dyscyplinie pedagogika, w tym z obszaru pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej (tj.250 punktów).

 

Profil pracownika (według OTM-R)*:

☐ Naukowiec pierwszego stopnia (R1)

X Rozpoznawalny naukowiec (R2)

☐ Uznany naukowiec (R3)

☐ Wiodący naukowiec (R4)

 

Dziedzina/dyscyplina naukowa: Dziedzina Nauk Społecznych, Dyscyplina: Pedagogika

Miejsce pracy: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK), Wydział Pedagogiki
i Psychologii, Instytut Pedagogiki, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce

Opis zadań:

 • - prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • - realizowanie działalności naukowej

Dodatkowe informacje:

 1. forma zatrudnienia: umowa o pracę
 2. wymiar etatu: pełny etat

 

Termin składania ofert (format: RRRR-MM-DD GG:MM): 31.08.2023

Forma/miejsce składania ofert:

Forma: aplikacje można składać osobiście, droga pocztową lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: dziekan.wpp@ujk.edu.pl

Miejsce: Sekretariat Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii (pokój nr 3) /
ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego kierowane do Rektora UJK w Kielcach;
 2. Formularz kandydata o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_118_2020.html
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: https://ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html
 4. CV – z uwzględnieniem dotychczasowej aktywności zawodowej, szkoleń, kursów, planów naukowych, a także innych form zaangażowania społecznego (wolontariat, koła naukowe, udział w akcjach, fundacjach itp.);
 5. Odpis/kopia dyplomu doktora w zakresie pedagogiki;
 6. Informacja o ewentualnym dorobku naukowym/publikacyjnym (tj. publikacje, patenty, zrealizowane projekty badawcze, lub badawczo-rozwojowe, odbyte staże naukowe);
 7. Oświadczenie, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK w Kielcach będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia.

 

Dokumenty złożone w postepowaniu konkursowym sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy
z Uniwersytetem Jana Kochanowskie w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor.

Dane kontaktowe osoby udzielającej kandydatom informacji dotyczących konkursu: Sekretariat Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii (Gabriela Błaszczyk):
tel. 41 349 67 12

 

Wymagane klauzule przewidziane odpowiednimi przepisami prawa:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, niniejszym informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail:kancelaria@ujk.edu.pl.

2) podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),

d) art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej),

e) art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy).

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy.

4) podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa oraz do czasu odwołania zgody (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody).

6) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.

7) posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także

b) prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

8) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

 

* - zał. nr 1 do polityki OTM-R

** dot. kandydatów w dziedzinie nauki o sztuce

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2023-08-02
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2023-08-02 11:40:22
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2023-08-02 11:42:20

Liczba wyświetleń strony: 1115

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka