OFERTA PRACY NA STANOWISKU

Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

Nazwa stanowiska:  Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk:  1

Nazwa jednostki:   Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Miasto:  Kielce

Link do strony www jednostki: www.ujk.edu.pl

Data publikacji ogłoszenia: 16.11.2023

Opis stanowiska pracy: Instytut Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poszukuje pracownika ze stopniem naukowym doktora w zakresie biotechnologii z udokumentowanym dorobkiem naukowym w dyscyplinie biotechnologia oraz posiadającego kompetencje merytoryczne oraz doświadczenie w pracy badawczej i dydaktycznej.

Od kandydata oczekuje się prowadzenia pracy badawczej i dydaktycznej na prowadzonym kierunku studiów biotechnologia oraz innych kierunkach realizowanych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrekcją Instytutu. Ponadto, od wybranego kandydata oczekuje się umiejętności pracy zespołowej, jak również samodzielności i prowadzenia niezależnych badań. Od kandydata wymaga się udokumentowania działalności naukowej na poziomie międzynarodowym.

Wymagania:

 • Stopnień naukowy doktora w dyscyplinie biotechnologia.
 • Kierowanie zespołami badawczymi w dyscyplinie biotechnologia.
 • Wieloletnie doświadczenie w prowadzenie projektów naukowych w dyscyplinie  Biotechnologia.
 • Potwierdzona współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie praktycznego wykorzystania metod biotechnologicznych.
 • Dorobek publikacyjny w renomowanych czasopismach w dyscyplinie biotechnologia m.in. : Applied Microbiology, Enzymology, Sustainable Agriculture and Environmental Biotechnology i inne.
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu prac w dyscyplinie biotechnologii na poziomie prac: licencjackich, magisterskich i doktorskich.
 • Biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie niezbędna do prowadzenie zajęć dydaktycznych dla  kierunku Biotechnologia).

 

Profil pracownika (według OTM-R)*:

☐ Naukowiec pierwszego stopnia (R1)

☐  Rozpoznawalny naukowiec (R2)

X Uznany naukowiec (R3)

☐ Wiodący naukowiec (R4)

 

Dziedzina/dyscyplina naukowa:

Nauki ścisłe i przyrodnicze/biotechnologia

 

Miejsce pracy: Kielce/UJK/ Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych/Instytut Chemii

 

Opis zadań:

- prowadzenie zajęć dydaktycznych

- realizowanie działalności naukowej w dyscyplinie Biotechnologia

 

Dodatkowe informacje:

 1. forma zatrudnienia: umowa o pracę
 2. wymiar etatu: pełny etat.

 

Termin składania ofert (format: RRRR-MM-DD GG:MM):

2023-12-18 12:00 (obowiązuje data wpływu)

Forma/miejsce składania ofert:

Drogą pocztową lub osobiście.

Instytut Chemii UJK w Kielcach, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie na stanowisko adiunkta skierowane do J. M. Rektora UJK w Kielcach.
 2. Kwestionariusz osobowy: https://ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html
 3. Formularz kandydata: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_118_2020.html
 4. CV - z uwzględnieniem dotychczasowej aktywności zawodowej, szkoleń, kursów, planów naukowych , a także innych form zaangażowania społecznego (wolontariat, koła naukowe, udział w akcjach, fundacjach itp.).
 5. Kopia dyplomu o nadaniu stopnia doktora.
 6. Informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym oraz plan rozwoju naukowego.
 7. Certyfikaty językowe oraz inne dokumenty poświadczające kwalifikacje (odpisy dyplomów/zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i    inne.).
 8. Oświadczenie, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK w Kielcach będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia.

 

W wypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem.

Dane kontaktowe osoby udzielającej kandydatom informacji dotyczących konkursu:

Artur Michalik: artur.michalik@ujk.edu.pl; Wiesław Kaca: wieslaw.kaca@ujk.edu.pl;

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie JM Rektor. Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia.

 

Wymagane klauzule przewidziane odpowiednimi przepisami prawa:

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, niniejszym informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail:kancelaria@ujk.edu.pl.
 2. podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
 4. art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej),
 5. art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy.
 2. podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa oraz do czasu odwołania zgody (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody).
 4. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa
  oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku
  z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także
 2. prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 1. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 2. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e‑mail: iod@ujk.edu.pl.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2023-11-16
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2023-11-16 08:04:20
Data aktualizacji:2023-11-16 08:04:21

Liczba wyświetleń strony: 1144

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka