Rektor

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta

w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

miejsce odbywania zajęć dydaktycznych  Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 

Do konkursu mogą przystąpić -osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

Warunki kwalifikacyjne dla kandydata:

 

•     spełnianie wymogów określonych w art. 113 Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.1668, art.23 ust.1 i ust.2 pkt 7),

•     posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk o polityce, stosunków międzynarodowych lub nauk o bezpieczeństwie.

•     ukończone studia wyższe w zakresie nauk o polityce, stosunków międzynarodowych lub nauk o bezpieczeństwie.

•     posiada dorobek naukowy z obszarów: bezpieczeństwo narodowe, wewnętrzne, publiczne, historia bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie kapitałem ludzkim w bezpieczeństwie, zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie, strategia bezpieczeństwa, teoria konfliktów oraz patologie społeczne.

•     posiada praktyczną znajomości wymienionych wyżej obszarów.

•     posiadanie kompetencji dydaktycznych mających znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.

•     dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu bezpieczeństwa narodowego, polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej, polityki obronnej Unii Europejskiej, integracji europejskiej, systemu politycznego Unii Europejskiej, relacji transatlantyckich, euroatlantyckiego obszaru bezpieczeństwa, teorii stosunków międzynarodowych, organizacji międzynarodowych.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu przesyłają zgłoszenia na adres:

 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Filia w Piotrkowie Trybunalskim – Sekretariat Filii ul. J. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Tryb.

Dodatkowe informacje: 

Sekretariat Filii; e-mail: filiapt@ujk.edu.pl , telefon: (44) 732-74-22 lub (44) 732-74-00 wew. 8122

Wymagane dokumenty:

1.   Podanie o zatrudnienie na stanowisko adiunkta

2.   Formularz kandydata o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta. https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_118_2020.html

3.   Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora.

4.   Życiorys zawodowy.

5.   Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym.

 

 

Termin składania dokumentów upływa dnia: 2 lutego 2022 roku

      

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie podstawowym miejscem zatrudnienia. Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowym sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa). W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia) prosimy o dołączenie następującej klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 szczególnych kategorii danych,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych”.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego

w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. Administrator informuje, że:

1.   podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału

w postępowaniu rekrutacyjnym,

2.   dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – Kodeksu pracy oraz na podstawie Pani/Pana zgody,

3.   dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,

4.   odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy

5.   w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,

6.   posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7.   posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres

e-mail iekon@ujk.edu.pl na ww. adres pocztowy,

8.   posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,

9.   przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

10. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 lutego 2022 roku. O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową. Przewidywany termin zatrudnienia z dniem 28.02.2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu  przez Rektora bez podania przyczyn.

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-01-03
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-01-03 13:11:56
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2022-01-03 13:13:36

Liczba wyświetleń strony: 587

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka