OFERTA PRACY NA STANOWISKU

adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych

 

 

Nazwa stanowiska: adiunkt

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK), Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Instytut Zarządzania

Miasto: Kielce

Link do strony www jednostkiwww.ujk.edu.pl

Data publikacji ogłoszenia: 25.08.2023

Opis stanowiska pracy:

Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku adiunkta zobowiązany będzie do kształcenia studentów  i uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Instytutu Zarządzania.

 

Wymagania:

 1. Posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości ewentualnie ekonomia i finanse.
 2. Posiadanie dydaktycznego dorobku publikacyjnego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości opublikowanego przez wydawnictwo zamieszczone w wykazie wydawnictw. 
 3. Posiadanie 5–letniego stażu pracy polegającego na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych nauczyciela akademickiego lub 10-letniego stażu pracy zawodowej w zakresie specjalności związanej z przedmiotem powierzonych zajęć dydaktycznych w zakresie:
 • zarządzania, w szczególności badań marketingowych, marketingu internetowego, innowacji marketingowych, strategii marketingowych na rynkach międzynarodowych, technologii marketingowych, strategii sprzedaży i promocji, wskaźników marketingowych.
 • Logistyki, w szczególności transportu międzynarodowego, centrów logistycznych, sieci logistycznych, strategii logistycznych, zarządzania flotą transportową, logistyki miejskiej, branży TSL. 
 1. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

Profil pracownika (według OTM-R)*:

Naukowiec pierwszego stopnia (R1)

X Rozpoznawalny naukowiec (R2)

Uznany naukowiec (R3)

Wiodący naukowiec (R4)


 

Dziedzina/dyscyplina naukowa:

Nauki społeczne, nauki o zarządzaniu i jakości

 

Miejsce pracy:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK), Wydział Prawa i Nauk Społecznych, 25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 15. 

 

Opis zadań:

 

Obowiązki związanie z działalnością dydaktyczną:

Wybrany kandydat będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK  związane ze stanowiskiem adiunkta w wymiarze 360 godzin pensum rocznie w ramach kierunków zarządzanie i logistyka oraz innych, w zależności od potrzeb kierunków kształcenia. Od kandydatów oczekujemy zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć.

 

Obowiązki organizacyjne:

Udział w pracach związanych z rozwojem poziomu dydaktycznego Instytutu Zarządzania. 

 

Dodatkowe informacje:

 1. forma zatrudnienia: umowa o pracę
 2. wymiar etatu pełny etat

 

Termin składania ofert (format: RRRR-MM-DD GG:MM):

25.09.2023 r. , 15.00.

 

Forma/miejsce składania ofert:

Dokumenty w wersji papierowej należy składać pod adresem:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Instytut Zarządzania, ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce

 pok. 112

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie do Rektora o zatrudnienie na stanowisku adiunkta.
 2. CV
 3. Formularz kandydata o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_118_2020.html..
 4. Kwestionariusz osobowy https://www.ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html
 5. Odpis dyplomu o nadaniu stopnia/tytułu naukowego.
 6. Wykaz publikacji dydaktycznych , ze szczególnym uwzględnieniem publikacji od uzyskania stopnia naukowego.
 7. Wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych (uczelnia; rok; nazwa przedmiotu, forma zajęć, wymiar godzinowy).
 8. Odpisy dyplomów/zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, itd.

 

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne wybranych kandydatów.

 

Dane kontaktowe osoby udzielającej kandydatom informacji dotyczących konkursu:

041 – 349 – 65 -77

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski, należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie JM Rektor. Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia.

 

Wymagane klauzule przewidziane odpowiednimi przepisami prawa:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, niniejszym informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail:kancelaria@ujk.edu.pl.
 2. podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
 4. art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej),
 5. art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy.
 2. podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa oraz do czasu odwołania zgody (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody).
 4. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa
  oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku
  z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  a także
 2. prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 1. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych.
 2. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2023-08-24
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2023-08-24 12:23:59
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2023-08-25 07:36:35

Liczba wyświetleń strony: 860

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka