Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych
 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza
 
konkurs
na stanowisko adiunkta
w grupie pracowników dydaktycznych
w Collegium Medicum
w Instytucie Nauk Medycznych
Katedra Psychiatrii
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668.), ponadto kandydat powinien posiadać:
  • - ukończone studia wyższe na kierunku lekarskim
  • - specjalizacje lub być w trakcie specjalizacji z psychiatrii
  • - stopień naukowy doktora
  • - doświadczenie zawodowe min 10 lat lub 5 lat doświadczenia dydaktycznego

Wymagane dokumenty:

  • - Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora;
  • - Kwestionariusz osobowy;
  • - Życiorys zawodowy;
  • - Dyplom ukończenia studiów;
  • - Numer prawa do wykonywania zawodu
Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowym sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).
 
Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:
Collegium Medicum - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 19a
25-317 Kielce
 
Dodatkowe informacje: e-mail: anna.lasota@ujk.edu.pl tel.: 41 / 349 69 72
 
Termin składania dokumentów upływa dnia 24.09.2022 roku
 
Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor.
 
Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia.
 
Szczegóły w dokumentach:
 

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2022-08-25
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2022-08-25 11:08:32
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2022-08-25 11:09:06

Liczba wyświetleń strony: 572

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka