Dziekan
Wydziału
Nauk Społecznych
 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim


ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z póź. zm.).

 Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Odpis dyplomu
 4. Życiorys zawodowy
 5. Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym
 6. Wykaz publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji od uzyskania tytułu/stopnia naukowego.

 

Warunki i wymagania:

 

 1. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk ekonomicznych lub nauk o zarządzaniu; preferowana specjalność: finanse, rynki finansowe, innowacje w przedsiębiorstwie.
 2. Udokumentowany publikacjami dorobek naukowy w obszarze finansów przedsiębiorstwa i rynków finansowych; obejmujący monografie naukowe i rozdziały w monografiach oraz artykuły w recenzowanych czasopismach.
 3. Zainteresowanie problematyką badawczą z zakresu finansów i rachunkowości.
 4. Kompetencje merytoryczne i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni (m.in.: finansów międzynarodowych, analizy ekonomicznej, zarządzania ryzykiem, zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie, zarządzania jakością, marketingu, statystyki i metod ilościowych).
 5. Możliwość prowadzenia zajęć w języku obcym (priorytet).
 6. Doświadczenie w prowadzeniu prac licencjackich bądź magisterskich.
 7. Doświadczenie związane z organizacją konferencji.

 

Przewidujemy rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami.

 

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Słowackiego 114/118  

97 – 300 Piotrków Tryb.

 z dopiskiem „pokój nr 109”

 Termin składania dokumentów upływa dnia 03.01.2019 roku
 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
prof. dr hab. Andrzej Felchner

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału Nauk Społecznych oraz Dziekana.

 

                Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji”.      

       

*KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. Administrator informuje, że:

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
 2. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – Kodeksu pracy oraz na podstawie Pani/Pana zgody,
 3. dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji,
 4. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,
  a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu odwołania zgody,
 5. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 7. posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail: wydzialns@unipt.pl,
 8. posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
 9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-10-08 10:25:07
Data aktualizacji:2018-10-16 11:45:00

Liczba wyświetleń strony: 1215

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka