Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania

 

Nazwa wydziału

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 

Stanowisko

adiunkt

 

Dziedzina nauki

ekonomia i zarządzanie

 

Liczba etatów

1

 

Publikacja ogłoszenia do (data)

29.11.2019

 

Opis ogłoszenia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące warunki: Stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk ekonomicznych lub nauk o zarządzaniu; preferowana specjalność: finanse, rynki finansowe, innowacje w przedsiębiorstwie, logistyka, gospodarka jednostek samorządu terytorialnego.

 1. Udokumentowany publikacjami dorobek naukowy w obszarze ekonomii, finansów, nauk o zarządzaniu i jakości; obejmujący monografie naukowe i rozdziały w monografiach oraz artykuły w recenzowanych czasopismach.
 2. Zainteresowanie problematyką badawczą z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania.
 3. Kompetencje merytoryczne i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni (m.in.: finansów międzynarodowych, analizy ekonomicznej, zarządzania ryzykiem, zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie, zarządzania jakością, marketingu, statystyki i metod ilościowych).
 4. Możliwość prowadzenia zajęć w języku obcym (priorytet).
 5. Doświadczenie w prowadzeniu prac licencjackich bądź magisterskich.
 6. Doświadczenie związane z organizacją konferencji.

 

 

Adres pod który należy składać dokumenty

Sekretariat Dziekana Wydziału Nauk Społecznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/116, p. 109

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

08.01.2020 r.

 

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o zatrudnienie
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Odpis dyplomu
 4. Życiorys zawodowy
 5. Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym
 6. Wykaz publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji od uzyskania tytułu/stopnia naukowego.

 

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

W ofercie pracy należy umieścić klauzulę o następującej treści:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. Administrator informuje, że:

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – Kodeksu pracy oraz na podstawie Pani/Pana zgody.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,
  a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu odwołania zgody.
 5. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail: wydzialns@unipt.pl
 8. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-07-30 13:09:19
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2019-07-30 13:09:36

Liczba wyświetleń strony: 812

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka