Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz w Statucie UJK.

Instytut Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, poszukuje pracownika ze stopniem naukowym doktora nauk o Ziemi i środowisku posiadającego predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej.

 

Potencjalny kandydat/ka powinien/na posiadać:

 

 1. Udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku, w zakresie ochrony środowiska, a zwłaszcza monitoringu środowiska, biomonitoringu.
 2. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych.
 3. Udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania Państwowego Monitoringu Środowiska
 4. Udokumentowane doświadczenie  o współpracy naukowej z instytucjami zagranicznymi.
 5. Udokumentowane umiejętności językowe, w tym biegła znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego – w mowie i piśmie.
 6. Odpowiedni dorobek naukowy (w postaci publikacji w renomowanych czasopismach indeksowanych w bazie SCOPUS lub WoS) o sumarycznej o liczbie punktów MEiN – min. 350
 7. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni
 8. Udokumentowana znajomość procedur funkcjonowania laboratorium akredytowanego zgodnego ze standardami Polskiego Centrum Akredytacji PN-EN 17025.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta skierowane do J. M. Rektora UJK w Kielcach.
 2. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. https://ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html
 3. Formularz kandydata o zatrudnieniu nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta. https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_118_2020.html
 4. Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora.
 5. Życiorys zawodowy.
 6. Informacja o dorobku naukowym.
 7. Informacja o dorobku dydaktycznym.
 8. Wykaz publikacji.
 9. Oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.
 10. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji.*

 

 

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:

 

Instytut Geografii i Nauk o Środowisku

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

ul. Uniwersytecka 7 

25-406 Kielce

 

Dodatkowe informacje: e-mail:igeo@ujk.edu.pl  tel.: 41 / 349 63 72

 

 

Termin składania/nadsyłania dokumentów upływa dnia 15 stycznia 2022 roku

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor.  

         

* KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO**

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22 Kodeksu pracy oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO; jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 2. dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji – przez okres 9 miesięcy,
 3. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,
 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 5. posiada Pani/Pan prawo do odwołania zgody w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody, które nastąpiło przed jej odwołaniem; zgodę można odwołać w dowolnym czasie pisząc na ww. adres e-mail na ww. adres pocztowy,
 6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne,
 8. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 

** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

 

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych naborach prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach pracowników prowadzonych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, przez okres najbliższych 9 miesięcy.”

 

W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia) prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 szczególnych kategorii danych,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych”.

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2021-12-16
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2021-12-16 10:23:26
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2021-12-16 10:23:41

Liczba wyświetleń strony: 427

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka