OFERTA PRACY NA STANOWISKU

adiunkta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Wydział Humanistyczny Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

(miejsce odbywania zajęć - Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim)

 

 Nazwa stanowiska:

Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Miasto: Kielce

Link do strony www jednostki: www.ujk.edu.pl

Data publikacji ogłoszenia: 16.05.2022 r.

Opis stanowiska pracy:

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, poszukuje pracownika ze stopniem/tytułem naukowym w zakresie literaturoznawstwa/językoznawstwa  posiadającego predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej oraz organizacyjnej.

Wymagania:

 1. stopnień naukowy doktora w zakresie literaturoznawstwa/ językoznawstwa;
 2. ukończone studia wyższe w zakresie filologii angielskiej, lingwistyki stosowanej/amerykanistyki lub kierunku pokrewnego, na którym językiem wykładowym jest język angielski;
 3. aktualny dorobek naukowy (również w języku angielskim) z obszarów szeroko pojętego językoznawstwa stosowanego (mile widziana fonetyka, fonologia i historia języka) lub z obszaru literaturoznawstwa (mile widziana współczesna proza i dramat anglojęzyczny);
 4. praktyczną znajomości wymienionych wyżej obszarów;
 5. kompetencje dydaktyczne mające znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia;
 6. dodatkowym atutem będzie doświadczenie organizacyjne (organizacja konferencji i warsztatów, działalność w kołach naukowych).

 

Profil pracownika (według OTM-R)*:

Naukowiec pierwszego stopnia (R1)

X  Rozpoznawalny naukowiec (R2) 

Uznany naukowiec (R3)

Wiodący naukowiec (R4)

 

 

Dziedzina/dyscyplina naukowa: 

Nauki humanistyczne

stopnień naukowy doktora w zakresie literaturoznawstwa/ językoznawstwa

....................................................................................................................................................................

 

Miejsce pracy: Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

……………………………………………………………………………………………………………

Opis zadań:

praca naukowa

praca dydaktyczna

praca organizacyjna

Dodatkowe informacje:

 1. forma zatrudnienia:

. umowa i pracę

 1. wymiar etatu:

. pełny

Termin składania ofert (format: RRRR-MM-DD GG:MM):

do 2022-06-20 15:00

Forma/miejsce składania ofert:

Osobiście/listownie

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dziekana Filii w

Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana      

Kochanowskiego w Kielcach  

ul. Juliusza Słowackiego 114/118,

97-300 Piotrków Trybunalski 

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Dyplomy potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 4. Wykaz osiągnięć naukowych (tj. publikacje, patenty, zrealizowane projekty badawcze lub badawczo-rozwojowe, odbyte staże naukowe) lub artystycznych**.

 

Dane kontaktowe osoby udzielającej kandydatom informacji dotyczących konkursu:

Dodatkowe informacje: e-mail: filiapt@ujk.edu.pl  

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor.

 

Wymagane klauzule przewidziane odpowiednimi przepisami prawa:

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, niniejszym informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail:kancelaria@ujk.edu.pl.
 2. podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
  4. art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej),
  5. art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy.
 4. podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa oraz do czasu odwołania zgody (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody).
 6. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa  oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku  z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych. 7) posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  a także
  2. prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 1. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych.
 2. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

 

* - zał. nr 1 do polityki OTM-R

** dot. kandydatów w dziedzinie nauki o sztuce

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-05-17
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-05-17 12:30:26
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2022-05-17 12:30:48

Liczba wyświetleń strony: 400

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka