Nazwa wydziału

Wydział Filologiczno-Historyczny

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Filii w Piotrkowie Trybunalskim

Stanowisko

Asystent

 

Dziedzina nauki

Nauki prawne

 

Liczba etatów

1

 

Publikacja ogłoszenia do (data)

31-01-2019

Opis ogłoszenia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z póź. zm.).

Dyplom doktora w zakresie nauk prawnych.

Dorobek naukowy w zakresie nauk prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa obrotu nieruchomościami. Znajomość co najmniej jednego języka kongresowego.

Doświadczenie zawodowe związane ze sporządzaniem aktów stosowania prawa.

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

Sekretariat Dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego

ul. J. Słowackiego 116, p. 29

97-300 Piotrków Trybunalski

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

W ofercie pracy należy umieścić klauzulę o następującej treści:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. Administrator informuje, że:

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – Kodeksu pracy oraz na podstawie Pani/Pana zgody.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,
  a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu odwołania zgody.
 5. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail: wydzialfh@unipt.pl
 8. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl

 

 

Pliki do pobrania:

Formularz

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-01-08 10:03:30
Data aktualizacji:2019-01-08 10:03:30

Liczba wyświetleń strony: 879

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka