OFERTA PRACY NA STANOWISKU 

asystent badawczo-dydaktyczny

 

Nazwa stanowiska:

asystent badawczo-dydaktyczny

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Miasto: Kielce

Link do strony www jednostki: www.ujk.edu.pl

Data publikacji ogłoszenia: 13 lipca 2022 r.

Opis stanowiska pracy:

Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku asystenta zobowiązany będzie do prowadzenia działalności naukowej i artystycznej w dyscyplinie sztuk muzycznych, w tym:

- pozyskiwania środków na badania naukowe,

- publikowania wyników badań w czasopismach dedykowanych dyscyplinie: sztuki muzyczne,

- organizowania projektów artystycznych o ogólnopolskim i międzynarodowym prestiżu

- emisji płyt CD.

Ponadto, do obowiązków kandydata należało będzie aktywne branie udziału w działalności naukowej jednostki, w tym związane z nadawaniem stopni naukowych. Działalność dydaktyczna w wymiarze 240 godzin pensum rocznie odbywać się będzie w ramach kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych oraz innych, w zależności od potrzeb kierunków kształcenia.

Wymagania:

 1. Posiadanie dyplomu studiów magisterskich na kierunku kompozycja;
 2. Udokumentowany dorobek naukowy i artystyczny z okresu ostatnich 5 lat (w tym spis koncertów krajowych i zagranicznych, spis płyt CD, wykaz konferencji naukowych, publikacji nutowych, otrzymanych stypendiów i grantów;
 3. Biegła znajomość języka angielskiego;
 4. Umiejętności dodatkowe: dorobek z zakresu kompozycji filmowej i teatralnej;
 5. Podstawowe miejsce pracy oraz zadeklarowanie 100% udziału w naukach o sztuce.

 

Profil pracownika (według OTM-R)*:

X Naukowiec pierwszego stopnia (R1) 

Rozpoznawalny naukowiec (R2)

Uznany naukowiec (R3)

Wiodący naukowiec (R4)

Dziedzina/dyscyplina naukowa: 

Sztuki/sztuki muzyczne

Miejsce pracy:

UJK/Wydział Sztuki/Katedra Muzyki

Opis zadań:

Prowadzenie zajęć z zakresu kompozycji, harmonii, kształcenia słuchu, aranżacji, instrumentacji. Działalność naukowa w ramach dyscypliny sztuki muzyczne.

Dodatkowe informacje:

 1. forma zatrudnienia: umowa o pracę
 2. wymiar etatu: pełny etat

 

Termin składania ofert (format: RRRR-MM-DD GG:MM):

2022-08-15 15:30

Forma/miejsce składania ofert:

Wersja papierowa, sekretariat Katedry Muzyki, ul. Mickiewicza 3 25-369 Kielce

Wymagane dokumenty:

Podanie do Rektora o zatrudnienie na stanowisko asystenta.

Kwestionariusz osobowy.

Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich

Życiorys zawodowy.

Wykaz publikacji

Odpisy dyplomów/zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, itd.

Oświadczenie kandydata , iż Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie podstawowym miejscem pracy

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

Dane kontaktowe osoby udzielającej kandydatom informacji dotyczących konkursu:

Agnieszka Kacak, akacak@ujk.edu.pl

Andrzej Ślązak aslazak@ujk.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor.  

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy
w UJK będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia.

 

Wymagane klauzule przewidziane odpowiednimi przepisami prawa:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, niniejszym informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail:kancelaria@ujk.edu.pl.
 2. podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
  4. art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej),
  5. art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy.
 4. podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa oraz do czasu odwołania zgody (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody).
 6. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa  oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku  z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych. 7) posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  a także
  2. prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 1. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych.
 2. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

* - zał. nr 1 do polityki OTM-R

** dot. kandydatów w dziedzinie nauki o sztuce

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-07-13
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-07-13 14:39:29
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2022-07-28 12:47:27

Liczba wyświetleń strony: 547

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka