Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 ogłasza konkurs na stanowisko asystenta lub adiunkta w Katedrze Matematyki

Nazwa wydziału

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Stanowisko

Adiunkt lub asystent

Dziedzina nauki

Matematyka

Liczba etatów

1

Publikacja ogłoszenia do (data)

18.01.2022 r.

Opis ogłoszenia

Osoby zgłaszające się na konkurs na stanowisko asystenta lub adiunkta w Katedrze Matematyki (zatrudnienie od 01.03.2022 roku) powinny spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz posiadać:

 • stopień naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki (na stanowisko adiunkta),
 • tytuł zawodowy magistra w dziedzinie matematyki (na stanowisko asystenta),
 • dorobek naukowy w dyscyplinie matematyka udokumentowany pracami, w ostatnich 5 latach kalendarzowych, w punktowanych czasopismach lub monografiach, wystąpieniami na konferencjach i czynnym udziałem w życiu naukowym; preferowane gałęzie: probabilistyka, statystyka matematyczna, analiza matematyczna, geometria, wskazana umiejętność programowania (na stanowisko adiunkta),
 • predyspozycje do pracy  badawczo-dydaktycznej w dyscyplinie matematyka,
 • biegłą znajomość języka polskiego.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora.
 2. Kwestionariusz osobowy: https://www.ujk.edu.pl/ Formularze_sprawy_kadrowe.html
 3. Formularz kandydata: https://bip.ujk.edu.pl/ zarzadzenie_nr_118_2020.html
 4. Życiorys zawodowy.
 5. Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora (ze stroną określającą specjalizację) lub dyplomu magistra w dziedzinie matematyki.
 6. Opinia samodzielnego pracownika naukowego o predyspozycji do pracy badawczo-dydaktycznej kandydata.
 7. Informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym oraz plan rozwoju naukowego.
 8. Wykaz publikacji.
 9. Oświadczenie, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Link do strony www:

https://bip.ujk.edu.pl/konkursy_na_stanowiska_pracy.html ;

https://wmp.ujk.edu.pl/

 

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Katedra Matematyki,

25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka  7,

Termin składania dokumentów 18.01.2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu do:  02.02.2022 r.    

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO*

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22(1) Kodeksu pracy**), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 2. dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody
  na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji – przez okres 9 miesięcy,
 3. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,
 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 5. posiada Pani/Pan prawo do odwołania zgody w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody, które nastąpiło przed jej odwołaniem; zgodę można odwołać w dowolnym czasie pisząc na ww. adres e-mail na ww. adres pocztowy,
 6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne,
 8. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

** Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.)

 

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych naborach prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach pracowników prowadzonych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, przez okres najbliższych 9 miesięcy.”

 

W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa  w art. 9 ust. 1 RODO  (np. dane o stanie zdrowia)  prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 szczególnych kategorii danych,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych.

 

 

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej. 

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2021-12-09
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2021-12-09 13:22:10
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2022-01-25 11:03:54

Liczba wyświetleń strony: 495

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka