Warunki konkursu

 

Nazwa wydziału

 

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

 

Stanowisko

ASYSTENT

(W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH)

Dziedzina nauki

Nauki społeczne

Liczba etatów

1

Publikacja ogłoszenia do (data)

11 marca 2022 r.

Opis ogłoszenia

 

I.    OPIS (tematyka,oczekiwania, uwagi):

  • tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany na kierunku finanse i rachunkowość lub na kierunkach pokrewnych,
  • doświadczenie praktyczne w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
  • dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w szkole wyższej i znajomość programów informatycznych stosowanych w rachunkowości finansowej.

 

UWAGA! Zajęcia dydaktyczne będą odbywać się w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim.

II.   Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

  • podanie,
  • życiorys i kwestionariusz osobowy z fotografią,
  • odpis dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora,
  • odpisy dyplomów/zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, itd.,
  • wykaz publikacji,
  • wykaz prowadzonych zajęć.

 

 

Adres pod który należy składać dokumenty

Sekretariat Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 ul. Juliusza Słowackiego 114/118

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Naukowej Katedry Ekonomii i Finansów oraz Dziekana Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim.

 

 

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski, należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO*

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

 

1) dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia korespondencji i udzielenia odpowiedzi,

2) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: a) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.), b) niezbędność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

3) dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami archiwalnymi,

4) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,

5) posiada Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, ich usunięcia (w przypadkach przewidzianych prawem) lub ograniczenia przetwarzania, c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do rozpatrzenia korespondencji i udzielenia odpowiedzi,

7) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

 

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-02-09
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-02-09 12:35:21
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2022-02-09 12:37:52

Liczba wyświetleń strony: 661

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka