Nazwa wydziału

Wydział Filologiczno-Historyczny

Stanowisko

Asystent

Dziedzina nauki

Nauki humanistyczne

Liczba etatów

1

Publikacja ogłoszenia do (data)

06-09-2019

Opis ogłoszenia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z póź. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie językoznawstwa angielskiego.
 • Doświadczenie w pracy w szkole wyższej.
 • Zainteresowania naukowe i dorobek naukowy z zakresu teorii translacji
 • Potwierdzona znajomość angielskiego języka biznesowego

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia  oświadczenia, że z chwilą  podjęcia pracy w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, będzie on jego podstawowym miejscem zatrudnienia.

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Filia W Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny (pok. 29)

ul. Słowackiego 114/118

97-300 Piotrków Trybunalski

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

W ofercie pracy należy umieścić klauzulę o następującej treści:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. Administrator informuje, że:

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – Kodeksu pracy oraz na podstawie Pani/Pana zgody.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,
  a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu odwołania zgody.
 5. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail: wydzialfh@ujk.edu.pl
 8. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl

 

Pliki do pobrania:

Formularz

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-07-05 09:58:00
Data aktualizacji:2019-07-05 09:58:00

Liczba wyświetleń strony: 796

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka