OFERTA PRACY NA DWA STANOWISKA

asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

Nazwa stanowiska: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk: 2

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Miasto: Kielce

Link do strony www jednostki: www.ujk.edu.pl

Data publikacji ogłoszenia: 01.08.2023

Opis stanowiska pracy:

Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku asystenta zobowiązany będzie do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie nauk o zdrowiu i nauk medycznych  – anatomia.

Ponadto, do obowiązków kandydata należało będzie aktywne branie udziału w działalności naukowej jednostki, w tym  publikowania dorobku naukowego w obszarze dyscypliny nauki medyczne lub nauki o zdrowiu.

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe na kierunku lekarskim, biologicznym lub pokrewnym
 • posiadanie udokumentowanego publikacjami dorobku naukowego w obszarze dyscypliny nauki medyczne, lub nauki o zdrowiu obejmującego  monografie naukowe, rozdziały w monografiach lub artykuły w recenzowanych czasopismach (zgodnie z wykazami opracowanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce);
 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki medyczne lub nauki o zdrowiu;

 

Profil pracownika (według OTM-R)*:

X Naukowiec pierwszego stopnia (R1)

☐ Rozpoznawalny naukowiec (R2)

☐ Uznany naukowiec (R3)

☐ Wiodący naukowiec (R4)

 

Dziedzina/dyscyplina naukowa:

Nauki Medyczne lub Nauki o Zdrowiu

 

Miejsce pracy:

UJK w Kiecach, Collegium Medicum

Opis zadań:

 • Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauki medyczne i nauki o zdrowiu, których wyniki udokumentowane powinny być publikacjami w wysoko punktowanych czasopismach w wykazie czasopism naukowych sporządzonym przez Polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki, monografiach znajdujących się w ww. wykazie.
 • Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć z zakresu anatomii. Obowiązki organizacyjne: wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz  Filii i Uczelni, takich jak pomoc w organizacji konferencji, seminariów, warsztatów, uczestnictwo w komisjach.

Dodatkowe informacje:

 1. forma zatrudnienia: umowa o pracę
 2. wymiar etatu: pełen etat

 

Termin składania ofert (format: RRRR-MM-DD GG:MM): 2023.08.30

Forma/miejsce składania ofert:

aplikacje można składać osobiście, drogą pocztową lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: 

anna.lasota@ujk.edu.pl

Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Collegium Medicum, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 19a, pokój nr D 3/13a, 25-516 Kielce

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Dyplomy potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 4. Wykaz osiągnięć naukowych (tj. publikacje, patenty, zrealizowane projekty badawcze lub badawczo-rozwojowe, odbyte staże naukowe) lub artystycznych**.
 5. Kwestionariusz osobowy   (https://www.ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html);

 

Dane kontaktowe osoby udzielającej kandydatom informacji dotyczących konkursu:

Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Collegium Medicum, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 19a, pokój nr D 3/13a, 25-516 Kielce, tel. 41 349 69 72, adres e-mail: anna.lasota@ujk.edu.pl

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowym sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor.

 

Wymagane klauzule przewidziane odpowiednimi przepisami prawa:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, niniejszym informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail:kancelaria@ujk.edu.pl.
 2. podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
  4. art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej),
  5. art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy.
 2. podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa oraz do czasu odwołania zgody (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody).
 4. odbiorcami danych   mogą   być   podmioty   upoważnione   na   mocy   przepisów   prawa oraz   podmioty   przetwarzające   dane   osobowe   na   zlecenie   administratora   w   związku z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także
  2. prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 6. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są    przez     administratora     niezgodnie     z     przepisami     ogólnego     rozporządzenia o ochronie danych.
 7. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

 

* - zał. nr 1 do polityki OTM-R

** dot. kandydatów w dziedzinie nauki o sztuce

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2023-08-01
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2023-08-01 13:41:19
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2023-08-02 13:24:45

Liczba wyświetleń strony: 747

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka