OFERTA PRACY NA STANOWISKU 

asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

 

Nazwa stanowiska: asystent badawczo-dydaktyczny

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Miasto: Kielce

Link do strony www jednostki: www.ujk.edu.pl

Data publikacji ogłoszenia: 25.08.2023 r.

Opis stanowiska pracy:

Asystent badawczo-dydaktyczny odpowiedzialny będzie
za prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych na kierunkach Wzornictwo, Design, Design społeczny, opcjonalnie w razie konieczności na innych kierunkach realizowanych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach,
po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrekcją Instytutu. Asystent zobowiązany będzie również
do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Wymagania:

 1. tytuł zawodowy magistra sztuki – ukończone studia kierunkowe w zakresie architektury w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;
 2. predyspozycje pedagogiczne potwierdzone doświadczeniem dydaktycznym na uczelni wyższej, w tym gotowość do prowadzenia kształcenia z zakresu rysunkowego wspomagania projektowania, komputerowego wspomagania projektowania, projektowania spekulatywnego;
 3. udokumentowany dorobek projektowy z zakresu tworzenia koncepcji wystaw i ekspozycji, jak również tworzenia koncepcji projektowych na pograniczu architektury, wzornictwa, w tym udział w prestiżowych krajowych i międzynarodowych wydarzeniach projektowych;
 4. udokumentowany dorobek kuratorski z zakresu upowszechniania wzornictwa;
 5. doświadczenie zawodowe w instytucjach związanych z promocją i upowszechnianiem wzornictwa;
 6. biegła znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodne prowadzenie zajęć.

 

Profil pracownika (według OTM-R)*:

X Naukowiec pierwszego stopnia (R1)

Rozpoznawalny naukowiec (R2)

Uznany naukowiec (R3)

Wiodący naukowiec (R4)

 

 

Dziedzina/dyscyplina naukowa:

 Sztuki/ Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 

Miejsce pracy:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Sztuk Wizualnych, ul. Podklasztorna 117, 25-717, Kielce

 

Opis zadań:

- prowadzenie zajęć dydaktycznych

- realizowanie działalności naukowej

 

Dodatkowe informacje:

 1. forma zatrudnienia: umowa o pracę
 2. wymiar etatu: pełny etat

 

Termin składania ofert (format: RRRR-MM-DD GG:MM):

2023-09-25 12:00

 

Forma/miejsce składania ofert:

Dokumenty w formie papierowej należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres

Instytut Sztuk Wizualnych, ul. Podklasztorna 117, 25-717, Kielce

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie do Rektora o zatrudnienie na stanowisku asystenta
 2. CV;
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: https://ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html
 4. Dyplomy potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 5. Wykaz osiągnięć naukowych (tj. publikacje, patenty, zrealizowane projekty badawcze lub badawczo-rozwojowe, odbyte staże naukowe) lub artystycznych**.

 

Dane kontaktowe osoby udzielającej kandydatom informacji dotyczących konkursu:

mgr inż. Anna Krajcarz, tel. 41 349 6684, e-mail: anna.krajcarz@ujk.edu.pl

 

Wymagane klauzule przewidziane odpowiednimi przepisami prawa:

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia.

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski, należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie JM Rektor. Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, niniejszym informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail:kancelaria@ujk.edu.pl.
 2. podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
  4. art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej),
  5. art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy.
 4. podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa oraz do czasu odwołania zgody (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody).
 6. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa  oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku  z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych. 7) posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  a także
  2. prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 1. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych.
 2. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

 

* - zał. nr 1 do polityki OTM-R

 1. ** dot. kandydatów w dziedzinie nauki

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2023-08-25
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2023-08-25 10:19:40
Data aktualizacji:2023-08-25 10:19:40

Liczba wyświetleń strony: 1365

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka