OFERTA PRACY NA STANOWISKU

 

Asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Zarządzania

 

Nazwa stanowiska: Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk: 2

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK), Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Instytut Zarządzania

Miasto: Kielce

Link do strony www jednostkiwww.ujk.edu.pl

Data publikacji ogłoszenia: 2.07.2024

Opis stanowiska pracy:

Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku asystenta  zobowiązany będzie do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości; kształcenia i wychowywania studentów a także do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz Instytutu Zarządzania  oraz stałego podnoszenia kompetencji zawodowych.

 

Wymagania:

 1. Tytuł zawodowy magistra (warunek niezbędny – ukończone studia magisterskie na kierunku zarządzanie (lub równoważnym przypisanym do dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości). Dodatkowo preferowane będzie ukończenie studiów ma kierunku ekonomia lub finanse i rachunkowość.
 2. Uargumentowanie zainteresowań naukowych jednoznacznie mieszczących się w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości.
 3. Dodatkowo preferowane będą, dające się wykorzystać w procesie kształcenia, praktyczne umiejętności biznesowe (potwierdzone adekwatnymi certyfikatami lub zaświadczeniami). Zastrzega się prawo doboru tych umiejętności pod kątem bieżącej użyteczności dydaktycznej określonej przez komisję konkursową.
 4. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 5. Umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informatycznych.

 

Profil pracownika (według OTM-R)*:

X  Naukowiec pierwszego stopnia (R1)

☐ Rozpoznawalny naukowiec (R2)

☐ Uznany naukowiec (R3)

☐ Wiodący naukowiec (R4)

 

Dziedzina/dyscyplina naukowa:

Dziedzina Nauk Społecznych, Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

 

Miejsce pracy:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,  Instytut Zarządzania, ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce

 

Opis zadań:

 

Obowiązki związane z prowadzeniem badań naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości :

Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku asystenta  zobowiązany będzie do prowadzenia prac badawczych  niezbędnych do rozwoju jednostki oraz podnoszenia własnego poziomu naukowego;  upowszechniania wyników badań naukowych, w szczególności poprzez publikowanie artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach z wykazu  czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, udział w konferencjach naukowych.

 Obowiązki związanie z działalnością dydaktyczną:

Wybrany kandydat będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK  związane ze stanowiskiem asystenta w wymiarze 240 godzin pensum rocznie w ramach kierunków zarządzanie i logistyka oraz innych, w zależności od potrzeb kierunków kształcenia. Do czynności związanych z organizacją i realizacją procesu kształcenia będą należały m. in.  indywidualne konsultacje ze studentami, pełnienie funkcji opiekuna roku, przygotowanie dokumentacji związanej z procesem kształcenia. Od kandydatów oczekujemy zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć i dbałość o powiązanie działalności dydaktycznej z najnowszymi wynikami badań.

 Obowiązki organizacyjne:

Udział w pracach związanych z rozwojem poziomu naukowo-dydaktycznego Instytutu Zarządzania. 

 

Dodatkowe informacje:

 1. forma zatrudnienia: umowa o pracę
 2. wymiar etatu: pełny etat. 

 

Termin składania ofert (format: RRRR-MM-DD GG:MM):

06.09.2024 r.   godz.15.00

 

Forma/miejsce składania ofert:

Dokumenty w formie papierowej należy wysłać na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Instytut Zarządzania, ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce

 pok. 112

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie do Rektora o zatrudnienie na stanowisku asystenta;
 2. CV;
 3. Kwestionariusz osobowy: https://www.ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html.
 4. Odpis dyplomu o nadaniu tytułu zawodowego magistra.
 5. Odpisy dyplomów/zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, itd.
 6. Zwięzła argumentacja zainteresowań naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości (opis pisemny: max. 1 strona formatu A4).
 7. Wykaz ewentualnych osiągnięć naukowych.

 

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne wybranych kandydatów.

 

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowym sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

Dane kontaktowe osoby udzielającej kandydatom informacji dotyczących konkursu:

41 349 65 77 

 

Wymagane klauzule przewidziane odpowiednimi przepisami prawa:

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor.   Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, niniejszym informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail:kancelaria@ujk.edu.pl.

2) podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),

d) art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej),

e) art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy).

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy.

 4) podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa oraz do czasu odwołania zgody (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody).

6) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.

7) posiada Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także b) prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

8) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2024-07-02
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2024-07-02 12:39:29
Data aktualizacji:2024-07-02 12:39:30

Liczba wyświetleń strony: 230

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka