OFERTA PRACY NA STANOWISKU 

                                    asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

 

Nazwa stanowiska:  asystent dydaktyczny

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Miasto: Kielce

Link do strony www jednostki: www.ujk.edu.pl

Data publikacji ogłoszenia: 29.04.2024 r.

Opis stanowiska pracy:

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK w Kielcach poszukuje pracownika z rodzimą znajomością języka angielskiego, który zobowiązany będzie do kształcenia studentów  i uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa.

Wymagania:

 1. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia filologii angielskiej, lingwistyki lub równorzędnych prowadzonych w języku angielskim
 2. Posiadanie min. 5-letniego doświadczenia dydaktycznego w nauce języka angielskiego jako obcego na zróżnicowanych poziomach nauczania, włącznie z poziomami C1/C2 (CEFR)
 3. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego (TESOL)

 

Profil pracownika (według OTM-R)*:

x Naukowiec pierwszego stopnia (R1)

Rozpoznawalny naukowiec (R2)

Uznany naukowiec (R3)

Wiodący naukowiec (R4)

 

Dziedzina/dyscyplina naukowa: 

 

Miejsce pracy:

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, ul. Uniwersytecka 17

Opis zadań:

Wybrany kandydat będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Humanistycznym UJK  związane ze stanowiskiem asystenta w wymiarze 360 godzin pensum rocznie w ramach kierunków: filologia angielska i lingwistyka stosowania. Od kandydatów oczekujemy zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć.

Dodatkowe informacje:

 1. forma zatrudnienia: umowa o pracę
 2. wymiar etatu: pełny etat

 

Termin składania ofert:

2024-05-31 12:00

Forma/miejsce składania ofert:

aplikacje można składać osobiście, drogą pocztową w:

Dziekanacie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Uniwersytecka 17; 25-406 Kielce

lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: 

whum@ujk.edu.pl

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kopie dyplomów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 4. Kopie certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kursy i szkolenia

 

Dane kontaktowe osoby udzielającej kandydatom informacji dotyczących konkursu:

anna.szczepanek@ujk.edu.pl

 

Wymagane klauzule przewidziane odpowiednimi przepisami prawa:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, niniejszym informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail:kancelaria@ujk.edu.pl.
 2. podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
  4. art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej),
  5. art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy.
 4. podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa oraz do czasu odwołania zgody (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody).
 6. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa  oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku  z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych. 7) posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  a także
  2. prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 1. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych.
 2. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

* - zał. nr 1 do polityki OTM-R

** dot. kandydatów w dziedzinie nauki o sztuce

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2024-04-30
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2024-04-30 09:17:30
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2024-04-30 09:17:57

Liczba wyświetleń strony: 479

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka