OFERTA PRACY NA STANOWISKU 

asystenta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Wydział Humanistyczny Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Nazwa stanowiska:

Asystent w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Miasto: Kielce

Link do strony www jednostki: www.ujk.edu.pl

Data publikacji ogłoszenia: 6.07.2023 r.

Opis stanowiska pracy:

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, poszukuje pracownika ze stopniem magistra posiadającego predyspozycje do pracy naukowej lub doktora nauk humanistycznych posiadającego dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa

Wymagania:

 1. spełnienie wymogów określonych w art. 113 Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.1668, art.23 ust.1 i ust.2 pkt 7);
 2. stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo lub pedagogika i/lub
 3. tytuł magistra filologii polskiej/pedagogiki lub logopedii;
 4. w przypadku ukończonych studiów magisterskich innych niż na kierunku logopedia, ukończone studia podyplomowe z zakresu logopedii;
 5. udokumentowane przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku logopedy;
 6. predyspozycje do pracy naukowej: systematyczność, zdyscyplinowanie, umiejętność analitycznego myślenia.
 7. udział w dodatkowych szkoleniach podnoszących kompetencje z zakresu logopedii.
 8. Dodatkowym atutem (nieobligatoryjnym) będzie dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych lub dydaktycznych oraz czynny udział w konferencjach naukowych.

 

Profil pracownika (według OTM-R)*:

Naukowiec pierwszego stopnia (R1)

Rozpoznawalny naukowiec (R2)

Uznany naukowiec (R3)

Wiodący naukowiec (R4)

 

Dziedzina/dyscyplina naukowa: 

Nauki humanistyczne

 

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Opis zadań:

praca naukowa

praca dydaktyczna

praca organizacyjna

Dodatkowe informacje:

 1. forma zatrudnienia: umowa o pracę
 2. wymiar etatu: pełny

…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………….…………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………….………...

Termin składania ofert (format: RRRR-MM-DD GG:MM):

do 2023-09-08 (8 wrzesień 2023 r.) do godz:15:00

Forma/miejsce składania ofert:

Osobiście/listownie

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Uniwersytecka 17; 25-406 Kielce

Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Dyplomy potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 4. Wykaz osiągnięć naukowych (tj. publikacje, patenty, zrealizowane projekty badawcze lub badawczo-rozwojowe, odbyte staże naukowe) lub artystycznych**.

 

Dane kontaktowe osoby udzielającej kandydatom informacji dotyczących konkursu:

Dodatkowe informacje: e-mail: ilij@ujk.edu.pl  

Wymagane klauzule przewidziane odpowiednimi przepisami prawa:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, niniejszym informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail:kancelaria@ujk.edu.pl.
 2. podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
  4. art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej),
  5. art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy.
 4. podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa oraz do czasu odwołania zgody (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody).
 6. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa  oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku  z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych. 7) posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  a także
  2. prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 1. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych.
 2. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2023-07-06
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2023-07-06 14:22:48
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2023-07-18 08:23:32

Liczba wyświetleń strony: 629

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka