OFERTA PRACY NA STANOWISKU DOKTORANTA

 

Nazwa stanowiska: Doktorant

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Miasto: Kielce

Link do strony www jednostki: www.ujk.edu.pl

Opis stanowiska pracy: Doktorant w zakresie eksperymentalnej fizyki wysokich energii

Wymagania:

1) stopień magistra z fizyki eksperymentalnej, cząstek elementarnych lub fizyki jądrowej w momencie mianowania;

2) dobre umiejętności analityczne i programistyczne;

3) doskonałe umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej w języku angielskim;

4) umiejętność pracy w międzynarodowym zespole.

Do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej.

Opis zadań:

Poszukujemy wybitnych kandydatów z udokumentowanymi osiągnięciami do pracy nad eksperymentalnymi aspektami fizyki wysokich energii.

Głównym celem projektu jest dostarczenie nowych wyników dotyczących fluktuacji liczby cząstek powstałych w zderzeniach relatywistycznych jonów. Dane doświadczalne będą uzyskane w nowatorskich warunkach doświadczalnych oferowanych przez eksperyment MPD zbudowanym w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych (ZIBJ) w Dubnej, Federacja Rosyjska.

Planowany zakres energii zderzanych jonów (3 GeV < sqrt(s_NN) < 11 GeV) oraz szeroki zakres dostępnych jonów (od protonów do Pb) pozwala na szczegółowe badanie dynamicznych fluktuacji i korelacji w unikalnych warunkach eksperymentalnych.

Oczekuje się bliskiego związku z innymi trwającymi eksperymentami (NA61/SHINE, STAR) i przyszłymi (takimi jak CBM).

Kryteria oceny:

1) kompetencje do realizacji zadań określonych w projekcie badawczym;

2) osiągnięcia badawcze kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach / czasopismach naukowych;

3) nagrody za prowadzenie badań, stypendia, nagrody i doświadczenie naukowe zdobyte poza jednostką badawczą kandydata, w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych.

 

Termin składania ofert:

2021-08-31, 23:59 GMT +1

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych przewiduje się na początku września 2021 roku.

Forma składania ofert:

Aplikacje wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami muszą być sporządzone w języku angielskim, a następnie przesłane na adres e-mailowy: maciej.rybczynski@ujk.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Stanowisko doktoranta od 1 października 2021 roku do 30 września 2025 roku.

Pozycja składa się z dwóch części: pierwsza część (na okres 2 lat, począwszy od 1/10/2021) jest finansowana w ramach projektu NCN. Zatrudnienie zostanie zrealizowane na podstawie umowy stypendialnej. Stypendium doktoranckie wyniesie 5000 zł miesięcznie (ok. 1100 EUR).

Druga część (trzeci i czwarty rok) doktoratu również będzie finansowana w ramach projektu NCN. Po miesiącu w którym doktorant uzyska pozytywną ocenę śródokresową stypendium doktoranckie wyniesie 6000 zł miesięcznie.

Zatrudnienie w projekcie będzie możliwe pod warunkiem, że kandydat będzie miał status doktoranta od 1 października 2021 roku w Szkole Doktorskiej UJK.

Szkoła Doktorska UJK (https://sd.ujk.edu.pl/) zaprasza laureatów stypendium do złożenia wniosku - procedura rekrutacyjna dla przyszłych doktorantów kończy się we wrześniu 2021 r. Podczas tej procedury wygranie stypendium w ramach projektu badawczego zostanie zakwalifikowane jako wybitne osiągnięcie naukowe. Po pomyślnym zakończeniu procedury rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w UJK w Kielcach, aplikant zostanie doktorantem.

Dodatkowe informacje:

Ogłoszone stanowisko zostanie zrealizowane w ramach projektu:

Fluktuacje krotności w zderzeniach relatywistycznych jonów,

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach umowy UMO-2020 / 39 / O / ST2 / 00277

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Rybczyński, prof. UJK

Projekt realizowany będzie w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Oczekuje się, że wybrany kandydat:

1) przyczyni się rozwoju grupy badawczej MPD w ZIBJ;

2) nauczy się oraz będzie wykonywał analizy eksperymentalne;

3) będzie aktywnie współpracował z innymi członkami grupy badawczej prof. Rybczyńskiego;

4) przyczyni się do przygotowania publikacji i prezentacji uzyskanych wyników na konferencjach;

5) weźmie udział w programie doktoranckim UJK.

 

Data rozpoczęcia projektu: 1 października 2021 roku.

Wyniki selekcji wybranego kandydata będą ogłoszone nie później niż 15 września 2021 roku.

Wniosek musi zawierać:

- życiorys;

- podsumowanie działań badawczych (w tym publikacji naukowych i udziału w konferencjach);

- krótkie oświadczenie o zainteresowaniach badawczych;

- dokumenty / certyfikaty związane z punktem „Kryteria oceny” (patrz wyżej);

- dwa listy referencyjne wysyłane na adres maciej.rybczynski@ujk.edu.pl przez naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.

 

Kierownik projektu zastrzega sobie prawo do niewybrania kandydata, jeśli zdecyduje, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań określonych w tej ofercie.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach pragnie odzwierciedlić różnorodność społeczną i przyjmuje zgłoszenia od wszystkich wykwalifikowanych kandydatów bez względu na pochodzenie.

 

Kontakt: dr hab. Maciej Rybczyński, prof. UJK, email: maciej.rybczynski@ujk.edu.pl

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2021-08-04
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2021-08-04 08:49:25
Data aktualizacji:2021-08-04 08:49:26

Liczba wyświetleń strony: 378

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka