Formularz dla ogłoszeniodawców w języku polskim

www.bazaogloszen.nauka.gov.pl

Nazwa wydziału

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

Stanowisko

Dr habilitowany/Adiunkt

Dziedzina nauki

Dziedzina nauk społecznych

Liczba etatów

1

Publikacja ogłoszenia do (data)

15.10.2018 r.

Opis ogłoszenia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone
w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
z późn. zm.  oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

Kryterium konkursu to posiadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych naukowego w zakresie nauki o polityce z uwzględnieniem:

 • dorobku naukowego w zakresie nauk o polityce, ze szczególnym uwzględnieniem polityki regionalnej i lokalnej, problematyki samorządu terytorialnego, funduszy pomocowych, zarządzania w administracji publicznej itp.
 • doświadczenia praktycznego w w/w zakresie.
 • znajomości języków obcych umożliwiającej prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • dyspozycyjności czasowej.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie na stanowisko adiunkta.
 2. Kwestionariusz osobowy.
 3. Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora nauk społecznych w zakresie nauki
  o polityce.
 4. Życiorys zawodowy.
 5. Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym.
 6. Wykaz publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji od uzyskania tytułu/stopnia naukowego.

 

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie podstawowym miejscem pracy

 

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

25-406  Kielce, ul. Świętokrzyska 21 B

      email: inp@ujk.edu.pl,

       Dodatkowe informacje: tel. 041/ 349-65-45

Składanie dokumentów: 15.11.2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 16.11.2018 r.

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. Administrator informuje, że:

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
 2. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – Kodeksu pracy oraz na podstawie Pani/Pana zgody,
 3. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,
 4. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 6. posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail inp@ujk.edu.pl na ww. adres pocztowy,
 7. posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
 8. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-10-16 10:44:29
Data aktualizacji:2018-10-16 11:32:27

Liczba wyświetleń strony: 916

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka