Rektor

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego    
w Kielcach


ogłasza konkurs na stanowisko

LEKTORA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

I. Warunki konkursu:


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia z dnia Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) z dnia 20 lipca 2018 r ponadto kandydat winieni posiadać:

 

·  dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia lub równorzędnych filologii angielskiej;

·     doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej;

  • dodatkowym atutem kandydata będzie dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia
    w innej dziedzinie - przydatny w prowadzeniu zajęć w zakresie języka specjalistycznego.

II. Zgłoszenie na konkurs winno zawierać:

  • podanie;
  • życiorys z fotografią i kwestionariusz osobowy (załącznik poniżej).;
  • odpis dyplomu;
  • opis zawodowych doświadczeń;
  • oświadczenie, iż z chwilą podjęcia pracy w Uniwersytecie będzie on jego podstawowym miejscem  zatrudnienia.


III. Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studium Języków Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce, pok. 34).


Termin składania dokumentów upływa dnia 11 lipca  2021 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu w dniu 12 lipca 2021 roku.Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy
z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Jego Magnificencja Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady oraz Kierownika SJO.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO*

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

1.         Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22 Kodeksu pracy oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia

przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO; jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

2.         dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody

na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji – przez okres 9 miesięcy,

3.         odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,

4.         posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

5.         posiada Pani/Pan prawo do odwołania zgody w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody, które nastąpiło przed jej odwołaniem; zgodę można odwołać w dowolnym czasie pisząc na ww. adres e-mail na ww. adres pocztowy,

6.         przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7.         podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne,

8.         w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2021-06-11
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2021-06-11 10:52:08
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2021-06-11 10:52:42

Liczba wyświetleń strony: 388

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka