Rektor

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego    
w Kielcach


ogłasza konkurs na stanowisko

LEKTORA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

I. Warunki konkursu:

 • do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie  z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • kandydat winien posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia lub równorzędnych filologii angielskiej;
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej;
 • dodatkowym atutem kandydata będzie dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia w innej dziedzinie - przydatny w prowadzeniu zajęć w zakresie języka specjalistycznego.

II. Zgłoszenie na konkurs winno zawierać:

 • podanie;
 • życiorys z fotografią i kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu;
 • opis zawodowych doświadczeń;
 • oświadczenie, iż z chwilą podjęcia pracy w Uniwersytecie będzie on jego podstawowym miejscem  zatrudnienia.


III. Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studium Języków Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce, pok. 34).


Termin składania dokumentów upływa  14 lipca 2024 roku, godz. 15.00Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy
z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Jego Magnificencja Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady oraz Kierownika SJO.

Wymagane klauzule przewidziane odpowiednimi przepisami prawa:

KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, niniejszym informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail:kancelaria@ujk.edu.pl.
 2. podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
  4. art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej),
  5. art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy.
 4. podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa oraz do czasu odwołania zgody (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody).
 6. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa  oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku  z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych. 7) posiada Pani/Pan prawo do:
 7. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  a także
 8. prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 1. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych.
 2. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

 

Dokumenty do pobrania:
kwestionariusz-osobowy.docx
Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2024-06-14
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2024-06-14 08:07:10
Rozmiar pliku:15.8 KB
Liczba pobrań:63

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2024-06-14
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2024-06-14 08:07:10
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2024-06-14 08:07:47

Liczba wyświetleń strony: 303

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka