Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs na stanowisko młodszego bibliotekarza/bibliotekarza*

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe – preferowane wykształcenie bibliotekarskie na kierunkach: informacja naukowa z bibliotekoznawstwem, broker informacji;
 • umiejętność obsługi komputera – środowisko Windows;
 • doświadczenie w pracy w bibliotece,
 • *na stanowisko bibliotekarza wymagane doświadczenie w pracy
  w bibliotece uczelnianej lub innej naukowej;
 • znajomość przynajmniej jednego języka nowożytnego;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • komunikatywność;
 • zaangażowanie, rzetelność i terminowość;
 • gotowość do rozwoju zawodowego.

Obowiązki i zadania na stanowisku:

 • obsługa czytelników w Oddziale Udostępniania;
 • organizacja działań promujących bibliotekę i czytelnictwo;
 • sporządzanie opisów bibliograficznych w systemie informatycznej obsługi biblioteki SOWA;
 • pozyskiwanie danych bibliograficznych oraz ich rejestracja w systemie Expertus;
 • dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych i bieżące informowanie ich o stanie prowadzonych zadań;
 • należyte dbanie i ochrona mienia biblioteki.

Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas określony.

Miejsce zatrudnienia:

 • Biblioteka Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Słowackiego 114/118

97-300 Piotrków Trybunalski.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys;
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
 • kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
  i umiejętnościach, np. kursy, szkolenia.

Termin składania dokumentów: do dnia 20 listopada 2019 r.

Miejsce składania dokumentów:

Filia w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dział Kadr, parter, budynek Rektoratu, pokój nr 3

ul. Słowackiego 114/118

97-300 Piotrków Trybunalski.

Dokumenty należy złożyć osobiście.

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 114/118.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO*

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

1)        Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku

z art. 22(1) Kodeksu pracy**), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); jeżeli w dokumentach zawarte są dane,

o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie

(art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

2)        dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji – przez okres 9 miesięcy,

3)        odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa

oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,

4)        posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

5)        posiada Pani/Pan prawo do odwołania zgody w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych

na podstawie zgody; odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych

na podstawie zgody, które nastąpiło przed jej odwołaniem; zgodę można odwołać w dowolnym czasie pisząc na ww. adres e-mail na ww. adres pocztowy,

6)        przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7)        podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne,

8)        w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować

z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

** Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.)

 

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych naborach prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach pracowników prowadzonych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, przez okres najbliższych 9 miesięcy.”

 

W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia) prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 szczególnych kategorii danych,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych”.

 

 

 

REKTOR

prof. dr hab. Jacek Semaniak

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-10-30 09:58:36
Data aktualizacji:2019-10-30 09:58:37

Liczba wyświetleń strony: 841

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka