Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Collegium Medicum Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe;
  • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, w szczególności Word i EXCEL), Internetu, baz danych oraz urządzeń biurowych;
  • znajomość Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0)
  • mile widziane doświadczenie w pracy na uczelni wyższej;
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
  • dyspozycyjność, umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność w działaniu, otwartość, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Zakres zadań:

- sporządzanie kart obciążeń pracowników, rozliczanie zajęć dydaktycznych;

- współpraca z zastępcami dyrektorów ds. kształcenia na kierunku lekarskim w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z programem studiów na kierunku lekarskim raz jakością kształcenia.

- przygotowywanie umów cywilnoprawnych  i  ich rozliczanie  dla osób prowadzących zajęcia niebędących nauczycielami akademickimi;

- obsługa w zakresie weryfikacji różnic programowych,

- przydział studentów kierunku lekarskiego do grup zajęć wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych i zajęć praktycznych zgodnie z organizacją zajęć.

- prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z dydaktyką w Instytucie Nauk Medycznych.

 Wymagane dokumenty:

·      życiorys (CV),

·      kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie wyższe,

·      kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

·      kserokopie świadectw pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia.

 Termin składania dokumentów upływa w dniu 10.11.2020 r.

 Miejsce składania dokumentów: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Wydział Collegium Medicum p.1/14,  I piętro ul. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce, w godz. od 8.00 do 15.00

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO*

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

1) dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia korespondencji i udzielenia odpowiedzi,

2) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: a) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.), b) niezbędność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

3) dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami archiwalnymi,

4) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,

5) posiada Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, ich usunięcia (w przypadkach przewidzianych prawem) lub ograniczenia przetwarzania, c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do rozpatrzenia korespondencji i udzielenia odpowiedzi,

7) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

 

 

 

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2020-10-30
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-11-02 08:28:06
Data aktualizacji:2020-11-02 08:28:06

Liczba wyświetleń strony: 1068

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka