Konkurs na stanowisko

pracownika administracyjnego Wydziału Pedagogiki i Psychologii

w Sekcji ds. Planowania, Obsługi i Rozliczania Dydaktyki

      

(umowa na zastępstwo na czas nieobecności pracownika)

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy administracyjnej i biurowej,
 • dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office,
 • dyspozycyjność, umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu, umiejętność podejmowania decyzji, otwartość, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

 

Zakres zadań:

Do zadań pracownika administracyjnego będzie należeć m.in.:

 • Planowanie i rozliczanie zajęć dydaktycznych dla kierunków prowadzonych na Wydziale na każdym poziomie i każdej formie kształcenia zgodnie z przygotowanym harmonogramem zajęć dydaktycznych.
 • Obsługa w zakresie weryfikacji różnic programowych,
 • Sporządzanie wykazu promotorów oraz tematów prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich).
 • Wsparcie administracyjne w procesie realizacji i ewaluacji systemu jakości kształcenia na wydziale.
 • Współpraca z koordynatorami programu ERASMUS+ w zakresie dokumentacji i obsługi nauczycieli akademickich oraz studentów przyjeżdżających i wyjeżdżających w ramach tego programu.
 • Współpraca z koordynatorami programu MOST w zakresie obsługi studentów przyjeżdżających i wyjeżdżających w ramach tego programu,
 • Obsługa osób wizytujących uniwersytet w ramach umów bilateralnych i innych programów.

 

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
         i umiejętnościach.

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 23 września 2020 r. - liczy się data wpływu.

  

Miejsce składania dokumentów:

Kierownik dziekanatu, p.8

Wydział Pedagogiki i Psychologii

ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej. 

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

W ofercie pracy należy umieścić klauzulę o następującej treści:

 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO*

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

 • Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22 Kodeksu pracy oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO; jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 • dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody
  na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji – przez okres 9 miesięcy,
 • odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • posiada Pani/Pan prawo do odwołania zgody w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody, które nastąpiło przed jej odwołaniem; zgodę można odwołać w dowolnym czasie pisząc na ww. adres e-mail na ww. adres pocztowy,
 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne,
 • w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

 

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych naborach prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

 ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach pracowników prowadzonych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, przez okres najbliższych 9 miesięcy.”

 

W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia) prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

 ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 szczególnych kategorii danych,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych”.

 

 

 

metryczka

Wytworzył:Ela Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2020-09-17
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-09-17 15:19:28
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-09-18 14:54:46

Liczba wyświetleń strony: 1447

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka