REKTOR

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

ogłasza konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego

na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy administracyjnej i biurowej,
 • dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office,
 • dyspozycyjność, umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu, umiejętność podejmowania decyzji, otwartość, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

 Zakres zadań:

Do zadań pracownika administracyjnego będzie należeć m.in.:

 • obsługa sekretarsko-kancelaryjna dyrektorów Instytutu Pedagogiki,
 • prowadzenie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej jednostki,
 • ewidencjonowanie skarg, wniosków i pism kierowanych do dyrektora Instytutu,
 • koordynacja, organizacja i obsługa spotkań, zebrań i posiedzeń organizowanych w Instytucie,
 • prowadzenie spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem Instytutu,
 • kompletowanie, prowadzenie i archiwizowanie akt jednostki,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych zestawień i sprawozdań.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia.

 

Miejsce składania dokumentów:

Kierownik dziekanatu – pok.8., Wydział Pedagogiki i Psychologii, 25-029 Kielce, ul. Krakowska 11.

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 7 kwietnia 2021r. - liczy się data wpływu.

 

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej. 

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO*

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

1) dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia korespondencji i udzielenia odpowiedzi,

2) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: a) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.), b) niezbędność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

3) dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami archiwalnymi,

4) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,

5) posiada Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, ich usunięcia (w przypadkach przewidzianych prawem) lub ograniczenia przetwarzania, c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do rozpatrzenia korespondencji i udzielenia odpowiedzi,

7) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

                                   

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2021-03-23
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2021-03-23 14:26:27
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2021-03-23 14:27:22

Liczba wyświetleń strony: 1859

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka