Kielce 21.06.2022 r.

 

Rektor

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs na stanowisko pracownika inżynieryjno-technicznego w Uniwersyteckim Centrum Mediów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe zawodowe, kierunkowe (preferowane dziennikarstwo i komunikacja społeczna);
 • dobra znajomość programów do obróbki grafiki, audio i video (Adobe Audition, Audacity, FL Studio, Vegas Pro, Davinci Resolve, Adobe Premiere, Corel Draw, Adobe Photoshop);
 • znajomość środowiska CMS (WordPress);
 • znajomość obsługi sprzętu do rejestracji audio i video;
 • umiejętność tworzenia i edycji materiałów dziennikarskich, PR-owskich oraz ich pozycjonowanie (SEO);
 • znajomość specyfiki pracy w mediach;
 • dyspozycyjność, samodzielność w działaniu, rzetelność, otwartość, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.
 • znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • znajomość trendów w socialmediach będzie dodatkowym atutem.

Zakres zadań:

 • Kompleksowa obsługa studia telewizyjnego Uniwersyteckiego Centrum Mediów, w tym:
  • ustawiania planów, przygotowania sprzętu (kamery, mikser/y, mikroporty/mikrofony, oświetlenie, green screen),
  • montaż,
  • realizacja obrazu podczas transmisji i nagrań,
  • obsługa urządzeń streamujacych,
  • archiwizacja wyprodukowanych materiałów audiowizualnych.
 • Wykonywanie zadań związanych z serwisem sprzętu i oprogramowania w studiu radiowym i  telewizyjnym Uniwersyteckiego Centrum Mediów obejmujące:
  • przygotowanie specyfikacji zakupów,
  • odbiory techniczne,
  • konfiguracja urządzeń,
  • prowadzenie dokumentacji urządzeń.
 • Wsparcie procesu dydaktycznego realizowanego w studiu telewizyjnym, w tym:
  • Przygotowanie studia do zajęć zgodnie z wytycznymi osoby prowadzącej zajęcia,
  • Obsługa sprzętu podczas zajęć,
  • Instruktarz i nadzorowanie studentów korzystających z infrastruktury studia podczas zajęć dydaktycznych i praktyk,
  • Obsługa grup zwiedzających studio/a Uniwersyteckiego Centrum Mediów.
 • Wsparcie procesu rejestracji wydarzeń związanych z Uniwersytetem, w tym:
  • Filmowanie i montaż,
  • Przygotowanie materiałów audiowizualnych zgodnie z wymaganiami serwisów internetowych w których będą lokowane.
  • Obsługa streamu transmitowanych wydarzeń.
 • Obsługa serwisów społecznościowych i www związanych z Uniwersyteckiego Centrum Mediów (strona internetowa, kanał YouTube)
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Dziekana i Kierownika Uniwersyteckiego Centrum Mediów.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny:
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 • kopie innych, dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursy, szkolenia, ewentualne listy referencyjne).

Termin składania dokumentów upływa w dniu 21.07.2022 r.

Miejsce składania dokumentów, osobiście bądź listownie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wydział Humanistyczny  pokój 22,  parter, ul. Uniwersytecka 17 , w godz. od 8 do 15.00

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Głuszek

 

* KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO*

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

1)      Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22 Kodeksu pracy oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO; jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

2)      dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji – przez okres 9 miesięcy,

3)      odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,

4)      posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

5)      posiada Pani/Pan prawo do odwołania zgody w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody, które nastąpiło przed jej odwołaniem; zgodę można odwołać w dowolnym czasie pisząc na ww. adres e-mail na ww. adres pocztowy,

6)      przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7)      podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne,

8)      w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

 

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych naborach prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach pracowników prowadzonych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, przez okres najbliższych 9 miesięcy.”

W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia) prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 szczególnych kategorii danych,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych”

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-06-22
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-06-22 13:04:26
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2022-06-22 13:05:02

Liczba wyświetleń strony: 470

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka