Konkurs na stanowisko pracownika technicznego w Zakładzie Anatomii Prawidłowej w Collegium Medicum; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

 • wykształcenie zawodowe techniczne/ medyczne;
 • znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office), Internetu oraz urządzeń biurowych;
 • minimalna znajomość anatomii człowieka;

 

Mile widziane:

 • znajomość zasad działania aparatury medycznej, zarówno elektronicznej jak i mechanicznej;
 • znajomość języka angielskiego –poziom komunikatywny;
 • doświadczenie w pracy związanej z przygotowaniem materiałów i procedur do zajęć z anatomii,
 • świadomość pracy z materiałem anatomicznym (częściami i narządami anatomicznymi pochodzącymi z procedur Aktu Donacji.

 

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku należeć będzie m.in.:

 1. przygotowanie ciał, preparatów, narządów  oraz sprzętu przed zajęciami, sprawdzenie kompletności oraz sprawności zestawów i urządzeń;
 2. Utrzymywanie porządku i czystości we wszystkich pomieszczeniach Zakładu Anatomii Prawidłowej,
 3. Wykonywanie prac w zakresie wymaganego wyposażenia pomieszczeń w niezbędne materiały i urządzenia oraz dbanie o ich stan techniczny przede wszystkim aparatury naukowej i pomocy dydaktycznych.
 4. Dbanie o należyty stan BHB, zabezpieczenia p. pożarowe, zabezpieczenia innych instalacji budynków.
 5. Wykonywanie prac w zakresie prawidłowego zabezpieczenia mienia znajdującego się pod opieką Pracownika.
 • nadzór nad sprawnością techniczną urządzeń medycznych i drobnego sprzętu medycznego;
 • zgłaszanie przełożonym stwierdzonych usterek;
 • wykonywanie bieżących drobnych napraw sprzętu, konserwacja i czyszczenie powierzonego sprzętu;
 • kontrola i analizowanie stanu zapasów sprzętu medycznego i systemów zużywalnych oraz
 • ocena sprawności i kompletności powierzonego sprzętu po zakończeniu zajęć, porządkowanie sal po zakończonych zajęciach;
 1. Zgłaszanie do Działu Infrastruktury Medycznej potrzeb z zakresie przeprowadzenia napraw, remontów i konserwacji urządzeń medycznych i sekcyjnych.
 2. Zgłaszanie zapotrzebowań do Kierownika Działu na zakup niezbędnego sprzętu do zajęć dydaktycznych.
 3. Sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw dydaktycznych, organizacyjnych, administracyjnych w Zakładzie Anatomii.
 4. Aktualne prowadzenie ksiąg znajdującego się w pomieszczeniach sprzętu dydaktycznego aparatury naukowo-badawczej oraz pomocy dydaktycznych i uzgadnianie tej ewidencji w określonych terminach z Kierownikiem Działu i Zakładu Anatomii.
 5. Terminowe wykonywanie zaleceń organów kontrolnych.
 6. Współpraca z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału i Uczelni w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami.
 7. Inne zadania zlecone do realizacji przez Przełożonego oraz Władze Wydziału
  związane z zajmowanym stanowiskiem.
 8. Pozostałe zadania:
 1. przestrzeganie zasad postępowania i drogi służbowej u pracodawcy;
 2. wykonywanie innych zadań okresowo lub jednorazowo na polecenie przełożonych.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;
 • kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • kserokopie świadectw pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia.

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 10.08.2022 r.

Miejsce składania dokumentów: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach- Collegium Medicum Pokój  D 3/9 (Kierownik DIM ) ul. IX Wieków Kielc 19a, 25-516 Kielce;

Dodatkowe informacje: e-mail: mariuszs@ujk.edu.pl tel.: 41 / 349 69 55

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej. 

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO*

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

1) dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia korespondencji i udzielenia odpowiedzi,

2) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: a) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.), b) niezbędność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

3) dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami archiwalnymi,

4) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,

5) posiada Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, ich usunięcia (w przypadkach przewidzianych prawem) lub ograniczenia przetwarzania, c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do rozpatrzenia korespondencji i udzielenia odpowiedzi,

7) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-08-01
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-08-01 09:07:11
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2022-08-01 09:11:09

Liczba wyświetleń strony: 126

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka