OFERTA PRACY NA STANOWISKU


Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

 

Nazwa stanowiska: Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Miasto: Kielce

Link do strony www jednostki: www.ujk.edu.pl

Data publikacji ogłoszenia: 11.06.2024

Opis stanowiska pracy:

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poszukuje pracownika z tytułem naukowym profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego w zakresie nauk ścisłych lub inżynieryjno-technicznych z udokumentowanym dorobkiem naukowym w dyscyplinie informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja oraz posiadającego kompetencje merytoryczne oraz doświadczenie w pracy badawczej i dydaktycznej.

Od kandydata oczekuje się prowadzenia pracy badawczej i dydaktycznej na kierunkach studiów informatycznych. Ponadto, od wybranego kandydata oczekuje się umiejętności pracy zespołowej, jak również samodzielności i prowadzenia niezależnych badań. Kandydat winien wykazać się udokumentowaną działalnością naukową, w tym publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, w szczególności w okresie po uzyskaniu stopnia doktora.

 

Wymagania:

 1. tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk ścisłych lub inżynieryjno-technicznych;
 2. udokumentowany dorobek naukowy, w tym publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym w dyscyplinie informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja, w szczególności w okresie po uzyskaniu stopnia doktora;
 3. kompetencje merytoryczne oraz doświadczenie w pracy badawczej i dydaktycznej;

 

Profil pracownika (według OTM-R)*:

Naukowiec pierwszego stopnia (R1)

Rozpoznawalny naukowiec (R2)

X  Uznany naukowiec (R3)

Wiodący naukowiec (R4)


Dziedzina/dyscyplina naukowa:

Nauki ścisłe i przyrodnicze/nauki inżynieryjno-techniczne; informatyka/informatyka techniczna i telekomunikacja

Miejsce pracy: Kielce

Opis zadań:

- prowadzenie pracy badawczej i dydaktycznej na kierunkach studiów informatycznych;

Dodatkowe informacje:

 1. forma zatrudnienia: umowa o pracę
 2. wymiar etatu: pełny etat.

 

Termin składania ofert (format: RRRR-MM-DD GG:MM):

2024-07-15 12:00

Forma/miejsce składania ofert:

Drogą pocztową lub osobiście.

Instytut Fizyki, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni skierowane do J. M. Rektora UJK w Kielcach,
 2. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: https://ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html
 3. Formularz kandydata o zatrudnieniu nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora uczelni: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_118_2020.html
 4. Odpis dyplomu o nadaniu tytułu naukowego lub stopnia naukowego,
 5. Życiorys zawodowy,
 6. Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym,
 7. Wykaz publikacji,
 8. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji.

 

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowym sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W wypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa). Wymagana jest dobra znajomość języka polskiego.

 

Dane kontaktowe osoby udzielającej kandydatom informacji dotyczących konkursu:

Mgr Klaudia Szostak, Sekretariat Instytutu Fizyki UJK, tel.41 3496440

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie JM Rektor.

 

Wymagane klauzule przewidziane odpowiednimi przepisami prawa:

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, niniejszym informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail:kancelaria@ujk.edu.pl.
 2. podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
 4. art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej),
 5. art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy.
 2. podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa oraz do czasu odwołania zgody (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody).
 4. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa
  oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku
  z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  a także
 2. prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 1. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych.
 2. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

 

* - zał. nr 1 do polityki OTM-R

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2024-06-11
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2024-06-11 10:16:48
Data aktualizacji:2024-06-11 10:16:49

Liczba wyświetleń strony: 111

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka