Nazwa wydziału/Jednostki

Wydział Pedagogiki i Psychologii- Instytut Pedagogiki

Stanowisko

Profesor  uczelni

Dziedzina nauki

NAUKI SPOŁECZNE-PEDAGOGIKA

Liczba etatów

1

Termin składania/nadsyłania dokumentów

31.05.2021

Opis ogłoszenia

Konkurs na stanowisko profesora uczelni  na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Instytucie Pedagogiki.

 

Wymagania kwalifikacyjne

 • Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie nauk społecznych/humanistycznych  w dyscyplinie pedagogika
 • Znaczące osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne, w szczególności aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów lub doktorantów, autorstwo lub współautorstwo podręczników akademickich , monografii naukowych
 • Deklaracja przynależności do dyscypliny  Pedagogika  (100%)

 

Dodatkowe atuty:

 • Kierowanie zespołami badawczymi lub projektami bądź samodzielne  prowadzenie projektów, osiągnięcia w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe ze źródeł zewnętrznych
 • Możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim

 Wymagane dokumenty:

 • Podanie do J.M. Rektora UJK o zatrudnienie na stanowisko profesora Uczelni/profesora.
 • CV z uwzględnieniem  doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej
 • Kwestionariusz osobowy
 • Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora habilitowanego lub odpis aktu nadania tytułu
 • Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe
 • Informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym
 • Wykaz dorobku publikacyjnego  (10 publikacji naukowych z okresu ostatnich 5 lat  kalendarzowych)

 

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

Instytut Pedagogiki

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Krakowska 11, pok.121

25-029 Kielce

10.06.2021

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2021-04-30
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2021-04-30 08:02:34
Data aktualizacji:2021-04-30 08:02:34

Liczba wyświetleń strony: 469

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka