Warunki konkursu

 

Nazwa wydziału

 

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

 

 

Stanowisko

Profesor uczelni

(W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO- DYDAKTYCZNYCH)

Dziedzina nauki

Nauki społeczne

Liczba etatów

1

Termin nadsyłania/składania zgłoszeń

20.10.2020 r.

Opis ogłoszenia

I.    OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 

 • stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomii i finansów,
 • udział w grantach naukowych lub prowadzenie badań naukowych w zakresie rachunkowości i finansów, w tym bankowości,
 • udokumentowany publikacjami dorobek naukowy w obszarze finansów, w tym systemu bankowego oraz rachunkowości finansowej i zarządczej, obejmujący monografie naukowe i rozdziały w monografiach oraz artykuły w recenzowanych czasopismach,
 • czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach naukowych,
 • kompetencje merytoryczne i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

 

UWAGA! Zajęcia dydaktyczne będą odbywać się w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim.

II.   Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 • podanie,
 • życiorys i kwestionariusz osobowy z fotografią,
 • odpis dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego,
 • odpisy dyplomów/zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, itd.,
 • wykaz publikacji,
 • wykaz prowadzonych zajęć,
 • oświadczenie, że w razie podjęcia pracy Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie podstawowym miejscem zatrudnienia kandydata.

 

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Ekonomii i Finansów UJK w Kielcach, ul. Uniwersytecka 15, 25–406 Kielce, w terminie do 20.10.2020 r.

Zatrudnienie od 01.11.2020 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Naukowej Katedry Ekonomii i Finansów oraz Dziekana Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim.

 

 

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski, należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO*

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

 

1) dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia korespondencji i udzielenia odpowiedzi,

2) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: a) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.), b) niezbędność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

3) dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami archiwalnymi,

4) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,

5) posiada Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, ich usunięcia (w przypadkach przewidzianych prawem) lub ograniczenia przetwarzania, c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do rozpatrzenia korespondencji i udzielenia odpowiedzi,

7) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

 

 

metryczka

Wytworzył:Ela Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2020-09-21
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-09-21 11:29:12
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-09-21 11:29:28

Liczba wyświetleń strony: 236

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka