Nazwa wydziału

Wydział Sztuki

Stanowisko

Profesor uczelni

Dziedzina nauki

Dziedzina sztuki, dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Liczba etatów

1

Termin składani/nadsyłania dokumentów

21.03.2022 r.

Opis ogłoszenia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

- posiadanie minimum stopnia naukowego doktora habilitowanego sztuki,  

- posiadanie dorobku z zakresu sztuk projektowych w obszarze projektowania ergonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem czynnego udziału w konferencjach naukowych,

- posiadanie dorobku publikacyjnego z obszaru projektowania uniwersalnego, ze szczególnym uwzględnieniem wzornictwa wspomagającego rehabilitację osób z niepełnosprawnościami oraz ergonomii niepełnosprawnym,

- doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć z obszaru ergonomii, projektowania ergonomicznego, w tym promotorstwa prac dyplomowych osadzonych w problematyce projektowania ergonomicznego, wzornictwa medycznego,

- co najmniej 10-letnie doświadczenie dydaktyczne we wskazanych wyżej obszarach, 

- doświadczenie w pracy organizacyjnej na uczelni wyższej,

- doświadczenie w pracy zespołów pozyskujących zewnętrzne środki finansowe na działalność badawczą bądź dydaktyczną, w tym współpraca z innymi ośrodkami badawczo-dydaktycznymi, badawczymi,

- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie dydaktyki w obszarze wzornictwa.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni
  • Kwestionariusz osobowy
  • Formularz kandydata o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora uczelni
  • Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
  • Życiorys zawodowy
  • Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym
  • Wykaz dorobku projektowego, badawczo-projektowego, dydaktycznego

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Wydział Sztuki

25-715 Kielce, ul. Podklasztorna 117

Dodatkowe informacje: e-mail: iep@ujk.edu.pl, tel.: 041/ 349-66-51

Rozstrzygnięcie konkursu – do 22.03.2022

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-02-11
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-02-11 09:53:41
Data aktualizacji:2022-02-11 09:53:41

Liczba wyświetleń strony: 426

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka