OFERTA PRACY NA STANOWISKU 

 

PROFESOR UCZELNI  (W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH)

 

Nazwa stanowiska:  profesor uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Miasto: Kielce

Link do strony www jednostki: www.ujk.edu.pl

Data publikacji ogłoszenia: 30.05.2022 r.

Opis stanowiska pracy:

 

Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku profesora uczelni zobowiązany będzie do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika, w zakresie aktywne branie udziału w działalności pedagogiki specjalnej. Ponadto, do obowiązków kandydata należało będzie naukowej jednostki, w tym  publikowania dorobku naukowego, a także wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz  Filii i Uczelni.

 

Wymagania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika, w zakresie pedagogiki specjalnej.
 • posiadanie udokumentowanego publikacjami dorobku naukowego w obszarze pedagogiki, obejmujący monografie naukowe, rozdziały w monografiach oraz artykuły w recenzowanych czasopismach (zgodnie z wykazami opracowanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);
 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie Pedagogika;
 • doświadczenie w diagnozie i terapii osób z zaburzeniami i  uzależnieniami :
 • doświadczenie w tworzeniu programów profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień;
 • znajomość języka angielskiego i gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim;

 

Profil pracownika (według OTM-R)*:

 Naukowiec pierwszego stopnia (R1)

 Rozpoznawalny naukowiec (R2)

X Uznany naukowiec (R3)

Wiodący naukowiec (R4)

 

Dziedzina/dyscyplina naukowa: 

nauki społeczne/pedagogika

 

Miejsce pracy:

Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

 

Opis zadań:

 • Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych.
 • Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć z zakresu pedagogiki specjalnej.
 • Obowiązki organizacyjne: wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz  Filii i Uczelni, takich jak pomoc w organizacji konferencji, seminariów, warsztatów, uczestnictwo w komisjach.

 

Dodatkowe informacje:

 1. forma zatrudnienia:  umowa o pracę
 2. wymiar etatu: pełny

 

Termin składania ofert (format: RRRR-MM-DD GG:MM):

30.06.2022 r. 15:00

Miejsce składania ofert:

Sekretariat Filii w Piotrkowie Trybunalskim, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Juliusza Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski

 

Forma:

aplikacje można składać osobiście, drogą pocztową lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: filiapt@ujk.edu.pl

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Dyplomy potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 4. Wykaz osiągnięć naukowych (tj. publikacje, patenty, zrealizowane projekty badawcze lub badawczo-rozwojowe, odbyte staże naukowe)
 5. formularz kandydata o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_118_2020.html;

 

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowym sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

Dane kontaktowe osoby udzielającej kandydatom informacji dotyczących konkursu:

Sekretariat Filii w Piotrkowie Trybunalskim, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Juliusza Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44 732 74 22, adres e-mail: filiapt@ujk.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor.

Wymagane klauzule przewidziane odpowiednimi przepisami prawa:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, niniejszym informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail:kancelaria@ujk.edu.pl.
 2. podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
  4. art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej),
  5. art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy.
 4. podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa oraz do czasu odwołania zgody (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody).
 6. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa  oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku  z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych. 7) posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  a także
  2. prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 1. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych.
 2. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

 

* - zał. nr 1 do polityki OTM-R

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-05-30
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-05-30 11:15:23
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2022-05-30 11:16:42

Liczba wyświetleń strony: 607

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka